«Тырку-адыгэ зэхэф гущыIалъэ» къыдэкIыгъ

Ацумыжъ Хьилми

Адыгеим къыщыдэкIыгъ «Тырку адыгэ зэхэф-гущыIалъэ». Ар зэхигъэуцуагъ Тыркум къикIыжьи, хэкум къэзгъэзэжьыгъэ адыгэ лъэпкъэгъоу Ацумыжъ Хьилми. ГущыIалъэм гущыIэ мин 40 фэдиз дэхьагъ. ГущыIэхэу адыгабзэкIэ зэдзэкIыгъэхэм ясинонимхэр, къарыкIхэрэр акIыгъух.

ЗэкIэмкIи нэкIубгъо 960 хъурэ тхылъым Хьилми илъэсие Iоф дишIагъ ыкIи гущыIалъэр ежь иамалкIэ къыдигъэкIыгъ. Адыгабзэ зэзгъашIэ зышIоигъо тыркубзэ зыIэкIэлъ адыгэхэмкIэ тхылъыкIэр IэпыIэгъушIу хъунэу елъытэ зэлъашIэрэ бзэшIэныгъэлэжьэу, гущыIалъэм иредакторэу Бырсыр Батырбий.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ бзэшIэныгъэлэжьэу Бырсыр Батырбий:

"- Ацумыжъ Хьилми зэхигъэуцуагъэ гущыIалъэм сэ мэхьанэшхо есэты. Сэ Iофэу сиIэр зэкIэ згъэтIылъи, илъэс заулэм къыкIоцI ащ Iоф дэсшIагъ. Къина пIомэ –къиныгъ. Сыда пIомэ икъоу адыгабзэр игъэкIотыгъэу Ачмызым IэкIэлъэпти ахэр зэгъэфэнхэ фэягъэ. Ау инэу гыпшысэ куу хилъхьэрэ, гулъытэ фыриIэу гущыIалъъэр зэхигъэцуагъэ. Иакъыл чыжьэу нэсы. Iо хэмылъэу, мы гущыIалъэр лъэпкъым инэу фэлэжьэщтмэ ащыщ. Сыда пIомэ Тыркуем адыгэ миллион пчъагъэ ис адыгэхэу, адыгабзэ амышIэжьэу, ау зэрагъашIэмэ ашIоигъоу. Ахэм тыркубзэу ежь аIулъымкIэ адыгабзэр къызлъагъэIэсынымкIэ инэ гущыIалъэм иIэнэу сэлъытэ. Тхылъыр макIэу къыдэкIыгъ."

Тырку-адыгэ зэхэф гущыIалъэр зэхэзгъэуцуагъэ Ацумыжъ Хьилми къызэриIуагъэмкIэ,  гущыIэ угъоин-зэкIэгъэлъыкIонымкIэ IэпыIэгъу шъхьаIэу къыфэхъугъ компьютерыр, къетхы «Натпресс» къэбар лъыIэгъэс къылъыкъум. Ащ гущыIэхэр рилъхьагъэх, етIанэ адыгэ тхакIохэм атхыгъэхэу скан ышIыгъэм ахэмэ ямэхьанэ къащигъотыщтыгъэ.

Хьилми игущыIэхэу «Натпресс» къэбар лъыгъэIэс къулыкъум къытхэрэмкIэ, гущыIалъэм дэхьашъущтыгъэ гущыIэм япчъагъэ хэхъошъущтыгъэ сэнэхьатхэм яхьылIэгъэ гущыIэхэм яшIуагъэкIэ. ЯтIонэрэ лъэныкъор – диалектхэр.

ГущыIалъэр 300 хъоу къыдэкIыгъ. ДжырэкIэ Ацумыжъ Хьилми «Адыгэ –тырку гущыIалъэм» изэхэгъэуцон дэлажьэ.

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис