«Урысыбзэр зезыхьэрэ цIыф» лъэгапIэм сирие адыгэхэм яIоф къыгъэхьылъэ

Адыгеим щыIэ Мыекъопэ «Адыгэ Хасэ» 

Урысые гражданствыр къыдэзыхы зышIоигъохэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъакIэу мы илъэсым ижъоныгъокIэ мазэм аштагъэм къыдэлъытагъэу, фэдэ цIыфхэм «урысыбзэр зезыхьэрэ цIыф» лъэгапIэр къагъэшъыпкъэжьын фае. 

АдыгеимкIэ фэдэ лъэгапIэр зиIэмэ зышIоигъохэм уплъэкIунэу бэмышIэу тегъэпсыхьэгъэ комиссым ригъэкIокIыгъэм нэбгырих ахэмэ апхырыкIыгъэх. Ахэр Украинэм, Узбекистан, Таджикистан ыкIи Хъурцэм щыщ цIыфых. Джыри фэшъхьаф къэралыгъомэ яцIыф нэбгырэ I6 чэзыум хэт, къетхы «Юга. Ру» къэбар лъыгъэIэс къулыкъум АдыгеимкIэ ЦIыф зекIонымкIэ къулыкъум икъэтынхэр.

ХэбзэгъэуцугъакIэм гъэпсынкIэныгъэу къыздихьырэм ащыщ Урысыем игражданствэ зэзгъэгъотмэ зышIоигъохэм ар илъэси 8 ашIышъущтыгъэмэ, джы уахътэр илъэси 2 къынэсы. АдыгеимкIэ ЦIыф зекIонымкIэ къулыкъум къызэрэщаIорэмкIэ, фэдэ лъэгапIэ зэзгъэгъотынэу фаехэм ыпэкIэ къэралыгъоу къызэрыкIыгъэхэм щыряIэ гражданствыр агъэтIылъын фае. 

Сирием къикIыжьыгъэ адыгэхэм афэгъэхьыгъэу хэбзэгъэуцугъэр мэлажьэмэ Фитыныгъэ HадиомкIэ зэгущыIэгъу тыфэхъугъ Iофым изытет щыгъозэ Адыгеим щыIэ Мыекъопэ «Адыгэ Хасэ» ипащэу Чундышко Заурбий.

Чундышко Заурбий: Тэ тилъэпкъэгъухэр къызэрэмыкIожьыщтыр ары зашэхэрэр. «Урысыбзэр зезыхьэрэр» зыфиIорэ лъэгапIэм къикIрэрр – арыпыбзэ зышIэу, адыгабзэ зымышIэхэрэри зыхэтхэм, сидыгъо урысыбзэр зэригъэшIэжьынышъ, къэкIожьыщта? Мыхъущтмэ мыр ащыщэу теплъы. Лъэпкъ политикэу джырэкIэ Урысыем къекIокIрэм мытэрэзэу тыхэплъэ. Адыгабзэри урысыбзэри къэралыгъуабзэх, шъхьаем урысыбзэм зэрэпылъхэм фэдэу адыгабзэм пылъхэп. Ыуж итын щыIэп. Сирием къикIыжьрэ адыгэхэм афэгъэхьыгъэу щытыкIэм уигъэтхъэнэу щытэп. Шапхъэхэр агъэхьылъэхэ нахь, агъэпсынкIэрэп.

«Урысыбзэр зезыхьэрэ цIыф» зыфиIорэ лъэгапIэр къэзыушыхьатрэ тхьапэр илъэситфым телъытагъэу шапхъэхэм апхырыкIыгъэхэ IэкIыб цIыфхэу урысыбзэр дэгъоу зымыIшэхэрэм къараты. Фэдэ цIыфхэм тегъэпсыхьэгъэ егъэджэнхэм кIонхэ фае. Ахэм пкIэ ахэлъ. 

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис

Мыекъопэ «Адыгэ Хасэ» ипащэ Чундышко Заурбий