Адыгэхэм я ИлъэсыкIэ Адыгэ Республикэм щыхагъэунэфы


Адыгэхэм я ИлъэсыкIэ шъукъеблагъ

Пэсэрэ лъэхъаным адыгэмэ ИлъэсыкIэр гъэтхэпэ мазэм и 21-м агъэмэфэкIыщтыгъ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхэхьэ гъэ­шIэгъонхэр зэхащэхэу шэнышIу афэхъугъагъ.

Адыгэмэ я ИлъэсыкIэ шэмбэтым игъэкIотыгъэу хэдгъэунэ­фыкIыщт. КъурмэнкIэ зэхахьэр сыхьатыр 9-м аублэщт. Мафэм сыхьатыр 2-м Гавердовскэм дэт IофшIапIэу «Нанэм» ИлъэсыкIэм диштэрэ Iофтхьаб­зэхэр щылъагъэкIотэщтых. ПщэрыхьакIохэм мэфэкI Iанэм къытырагъэуцощтхэ адыгэ шхыныгъохэр агъэхьазырыщтых. Хьалыжъохэри, щэламэхэри, нэ­мыкIхэри щагъэжъэщтых. Илъэ­сыкIэм икъэбархэр къыщаIотэ­щтых. IорыIуатэхэр гущыIэ щэрыохэр агъэфедэхэзэ, ясэнаущыгъэ къагъэлъэгъощт. Творческэ объединениеу «Ошъадэм», къалэмрэ республикэмрэ яартистхэм концерт къатыщт, лъэпкъ къашъохэр къашIыщтых, уджыщтых. IэпэIасэхэм яIоф­шIагъэ, адыгэ Iэмэ-псымэхэр къыщагъэлъэгъощтых.

КIэлэцIыкIухэр, зыныбжь хэ­кIо­тагъэхэр мэфэкIым зэфищэщтых. Общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» культу­рэмкIэ икомитет ипащэу, шIэ­ныгъэлэжьэу Шъхьаплъэкъо ГъучIыпсэ, археолог цIэрыIоу, Уры­сыем ижурналистхэм я Союз хэтэу Тэу Аслъан, общественнэ Iофыгъохэм чанэу ахэлэжьэхэрэ Болэкъо Аслъан­рэ Къуижъ Къэплъанрэ тызэ­рэщагъэ­гъозагъэу, тирайонхэм ащыпсэухэрэр, IэкIыб хэгъэгумэ къа­рыкIыгъэ тилъэпкъэгъу­хэр, урыс­хэр, къэндзалхэр, урымхэр, ермэлхэр, нэмыкIхэри Илъэсы­кIэм епхыгъэ зэIукIэ­гъухэм ахэ­лэжьэщтых. Чъыгхэр, зы­щыджэгущтхэ чIыпIэхэр агъэдэхэщтых.

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэкIэ щытым иартистхэм театрализованнэ едзыгъор дахэу къа­шIыщт. Режиссерэу Хьакъуй Аслъан япащэу адыгэ шэн-хабзэхэр къагъэлъэгъощтых. Гущы­Iэм пае, яжьэр пчъэIум Iуатэ­къощт - удхэр унэм къимыхьанхэм фэшI. Лыр агъажъэ зыхъукIэ шэн-хэбзэ гъэшIэ­гъон­хэр зэрахьащтых, ижъырэ адыгэ джэгукIэхэр зэхащэщтых. Бахъсымэр Iанэм къытырагъэ­уцощт, ИлъэсыкIэм фэгъэхьы­гъэ хъохъухэр къаIощтых.

Шъукъеблагъэх адыгэмэ я ИлъэсыкIэ.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэм адыгэмэ Илъэсы­кIэр зэрагъэмэфэкIырэр къа­Iуатэ.

Адыгэ МакъНалщыч

Налщыч

tuapsepress.com