Сирием къикIыгъэмэ адэIэпыIэрэ комиссием зэхэсыгъо иIагъ

Сирием къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм IэпыIэгъу афэхъугъэным фэIорышIэрэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу ты­гъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэри­хьагъ АР-м и Премьер-министрэу Къум­пIыл Мурат.

Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ минис­трэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владислав Федоровыр, министрэхэу Мэрэтыкъо Рустемрэ Къулэ Мы­хьамэтрэ, Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэ­гъухэм адыряIэ зэпхыны­гъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьа­матэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Iэ­кIыбым къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэр щыIэныгъэм хэгъэ­гъозэжьыгъэнхэмкIэ Гупчэм ипащэу ГъукIэлI Асхьад, общест­веннэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу Бэгъушъэ Адам, ведомствэ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэу комиссием хэтхэр.

Апэрэ Iофыгъоу къэзэрэ­угъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр Сирием къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэр охътэ гъэнэфагъэм республикэм щыпсэунхэ амал яIэным, визэхэр ыкIи егъэблэ­гъэ тхылъхэр ятыгъэнхэм алъэ­ныкъокIэ кощын IофхэмкIэ фе­деральнэ къулыкъум икъутамэу Адыгеим щыIэм 2014-рэ илъэсым ипшъэрылъхэр зэри­гъэцэкIагъэхэм изэфэхьысыжьхэр ары. Мыщ ипащэу А. Климовым къызэриIуагъэмкIэ, Си­рием къикIыжьыгъэ адыгэхэу къулыкъум зыкъыфэзыгъэза­гъэхэм япчъагъэ блэкIыгъэ илъэ­сым нахь макIэ хъугъэ. 2014-рэ илъэсым къыкIоцI кощын IофхэмкIэ къулыкъум икъутамэхэм яучет мы къэралы­гъом ицIыф 540-рэ хагъэуцуагъ. Ахэр Урысыем къызыфэкIуагъэхэр зэфэшъхьафых: еджэным къыщегъэжьагъэу зекIоным нэсэу. УФ-м охътэ гъэнэфагъэм щы­псэунхэ амал зэратыгъэхэ сирийцэ 230-рэ учетым хагъэуцуагъ, нэбгыри 162-мэ визэхэр аратыгъэх.

Нэужым гущыIэ зыштэгъэ ГъукIэлI Асхьадэ тилъэпкъэгъу­хэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэ­жьыгъэнхэм фэшI Iофэу ашIэрэм кIэкIэу къытегущыIагъ. Адыгеим къэзыгъэзэжьыхэрэм анахь ящыкIагъэу, апэрэ Iо­фыгъоу зэшIохыгъэн фаеу гупчэм ипащэ ылъытагъэр охътэ гъэнэфагъэм телъытэгъэ ре­гистрациер ахэм акIуныр ары. 2014-рэ илъэсым итыгъэгъазэ ехъулIэу мы гупчэм репа­триант 472-рэ щатхыгъ. Джащ фэдэу IэкIыбым къикIыжьыгъэ адыгэхэр кощын учетым хэгъэуцогъэнхэмкIэ гупчэр Iэ­пыIэгъу афэхъу, 2014-рэ илъэ­сым мы лъэныкъомкIэ нэбгыри 112-мэ яшIуагъэ арагъэкIыгъ. Джащ фэдэу Сирием къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэущтхэ унэхэр ашIынхэ амал яIэным фэшI къуа­джэу Мэфэхьаблэ чIыгу Iахьхэр ащаратых. БлэкIыгъэ илъэ­сым унэгъо 37-мэ сотки 10 зырыз зэрылъ чIыгу Iахьхэр аратыгъэх, джыри ащ фэдэ тхылъ 30-мэ ахэплъэх. ЧIыгу Iахьи 10-м лъапсэр ащагъэ­чъыгъ, зы унэм ишIын аухыгъ. Тилъэпкъэгъухэм апае къуа­джэу Пэнэхэс унэ 14 щашIыгъ ыкIи ащ цIыфхэр ачIэтIысхьа­гъэх. Уни 4-р джырэблагъэ аухыжьынэу агъэнафэ. ­Сирием къи­кIыжьыгъэ адыгэхэм Iоф­шIапIэ арагъэгъотыным, сыд фэ­дэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу афэ­хъунхэм гупчэм икъулыкъу­шIэ­хэм анаIэ зэрэтырагъэ­тырэр, тапэкIи а IофшIэныр лъагъэ­кIотэн гухэлъ зэряIэр А. Гъу­кIэлIым къыхигъэщыгъ.

- IэкIыбым къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэр щыIэныгъэм нахь псынкIэу хэгъозэжьынхэм, гумэкIыгъоу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэм фэшI шIокI имыIэу ахэм урысыбзэр зэ­ра­гъэшIэным мэхьанэшхо иI, ащкIи IэпыIэгъу тафэхъун фае, - къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы лъэныкъомкIэ щысэшIу къегъэлъагъо общественнэ ор­ганизациеу «Адыгэ Хасэм». Ащ хэтхэм ягукъэкIыкIэ IэкIыбым къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм урысыбзэр нахь псынкIэу къа­гурыIоным, рыгущыIэнхэм фэ­IорышIэрэ Iофтхьабзэхэр афызэхащэх, ахэм шIуагъэ къызэратырэри къэзэрэугъоигъэхэм къаIуагъ.

ЗытегущыIэгъэхэ Iофыгъохэм еплъыкIэу афыряIэр Шъхьэлэхъо Аскэр, Бэгъушъэ Адам, нэмыкIхэми къыраIотыкIыгъэх. ГумэкIыгъоу къэуцухэрэр дэ­гъэзыжьыгъэнхэм фэшI пстэуми яIо зэхэлъэу Iоф зэдашIэн зэрэфаер кIагъэтхъыгъ.

Адыгэ къэралыгъо универси­тетым ыкIи Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ачIэс тилъэпкъэгъу сту­дентхэм яегъэджэн зэхэщэ­гъэнымкIэ, зыхэтхэ обществэм хэзэгъэнхэмкIэ ыкIи хэгъозэн­хэмкIэ мы апшъэрэ еджэпIи­тIум Iофэу ашIэрэм комиссием хэтхэр тегущыIагъэх. А Iофыгъохэм япхыгъэу унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх.

Адыгэ Макъ