ТхьакIущынэ Аслъан Афыпсыпэрэ Пэнэхэсрэ япащэхэм аIукIагъ


Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Афыпсыпэ къоджэ псэупIэм ипащэу КIакIыхъу Ахьмэд, къуаджэу Пэнэхэс ина­хьыжъхэм я Совет итхьаматэу Бастэ Мэджыдэ, Афыпсыпэ къоджэ псэупIэм инароднэ депутатхэм ясовет идепутатэу Джарымэ Шырахьмэт ыкIи Афыпсыпэ дэт мэщытым иимамэу Зэрамыку Альджэрые зыхэтыгъэхэ лIыкIо купым тыгъуасэ IукIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, АР-м и ЛIы­шъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владислав Федоровыр, республикэм лъэпкъ Iоф­хэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм ады­ряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

Афыпсыпэхэр зыгъэгумэ­кIыхэу къагъэнэфэгъэ Iофыгъо шъхьаIэр Шапсыгъэ псы­убытыпIэм игъэцэкIэжьын иухыжьын ары. Мыщ къыпэ­блэгъэ псэупIэхэм псыр акIэ­мыоным дакIоу, пынджлэ­жьы­ным фэгъэзагъэхэм икъу фэ­дизэу псыр аIэкIэхьаным ипшъэ­рылъхэр мы псыубы­тыпIэм егъэцакIэх. Ащ игъэ­цэкIэжьын аухэу, иIофшIэн зы­ригъэжьэжьыкIэ пынджыр зыщагъэтIысырэ чIыгум джыри гектар мини 3,5-м ехъу къыхэхъощт. Джащ фэдэу респуб­ликэм ыкIи Краснодар краим ярайонхэу мыщ къыпэ­благъэу щысхэмкIэ мэхьанэ­шхо иI дамбэм пхырыкIырэ гъогуми.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэу, мы лъэныкъом къыдилъытэрэ Iофыгъохэр зэ­шIохыгъэнхэм федеральнэ гупчэм ынаIэ лъэшэу тет. БлэкIыгъэ илъэсым, бжы­хьэм Адыгеим щыIагъ ыкIи псы­убытыпIэм игъэцэкIэжьын фэ­гъэзэгъэ къулыкъухэм ыкIи подрядчикхэм ялIыкIохэр зы­хэлэжьэгъэхэ зэхэсыгъо ри­гъэкIокIыгъ УФ-м мэкъу-мэ­щымкIэ иминистрэ игуадзэу Павел Семеновым. Ащ зэфэ­хьысыжьэу фэхъугъэхэм ади­штэу псэолъэшI IофшIэнхэр нахь псынкIэу агъэцэкIэнхэу ыкIи объектым изэтегъэпсыхьан 2016-рэ илъэсым аухыжьынэу къэзэрэугъоигъэхэм уна­шъо зэдашIыгъ.

Федеральнэ программэм хэ­хьэгъэ гидротехническэ псэуа­лъэм изэтегъэпсыхьан зэ­кIэм­кIи сомэ миллиарди 2,3-рэ тефэнэу агъэнэфагъ. 2007-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу псыубытыпIэм игъэцэкIэжьын сомэ миллиард 1,3-рэ пэIуа­гъэхьагъ.

Сирием къикIыжьыгъэ ти­лъэпкъэгъухэм яIофыгъохэм ыгъэгумэкIэу АР-м и ЛIы­шъхьэ ащи къыкIэупчIагъ.

Шъхьэлэхъо Аскэр къы­зэ­рэ­хи­гъэщыгъэмкIэ, мы IэкIыб къэралым къикIыжьыгъэ адыгэ­хэм яфэIо-фашIэхэр зэрифэ­шъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм, щы­Iэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэм япхыгъэ IофшIэныр джыри лъагъэкIуатэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу Сирием къикIы­жьыгъэ тилъэпкъэгъу ­нэбгыри 143-рэ Афыпсыпэ къо­джэ псэупIэм щэпсэух. Меце­натхэм, ялъэкъоцIэгъухэм ыкIи ежь репатриантхэм яшIуа­гъэкIэ зихэкужъ къэзыгъэзэжьы­гъэхэм апае унэ 14 ашIыгъ. Джырэ уахътэм униплI аухыжьынэу щыт, чIыгу Iахьи 5-мэ фундаментыр ащагъэ­чъыгъ. Ащ нэмыкIэу псэупIищ ащэфыгъ.

УФ-м ихэбзэгъэуцугъэ ди­штэу къэзыгъэзэжьыгъэхэм зэ­кIэми ятхылъхэр афагъэхьа­зырыгъэх. Урысыбзэр зэра­шIэрэмкIэ нэбгырэ 51-мэ ушэ­тынхэр мы мафэхэм акIугъэх. Нахьыбэхэм IофшIэпIэ чIы­пIэхэр арагъэгъотыгъэх, Пэнэхэс дэт гурыт еджапIэм кIэлэцIыкIу 16 щеджэ, блэ­кIы­гъэ илъэсым еджапIэр къэзыухыгъэ нэбгыри 5 Мые­къопэ къэралыгъо технологи­ческэ университетым иполитехническэ колледж икъутамэу поселкэу Яблоновскэм дэтым чIэхьагъэх.

Афыпсыпэ къоджэ псэупIэм непэ хэхъоныгъэу ышIы­хэрэм, зэшIуахын алъэкIыгъэ­хэм, тапэкIэ пшъэрылъ шъхьа­Iэу зыфагъэуцужьыхэрэм лIы­кIо купым хэтхэр нэужым къы­тегущыIагъэх.

ПсэупIэхэм ясанитарнэ зы­тет шапхъэхэм адиштэным анаIэ тырагъэтыныр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр ТхьакIу­щынэ Аслъан къыIуагъ. Ащ фэIорышIэщт хэушъхьафы­кIы­гъэ техники 150-рэ фэдиз мы аужырэ илъэсхэм Адыгеим къызэрищэфыгъэр ыкIи ахэр муниципалитетхэм зэратырагощагъэр ащ къы­хи­гъэщыгъ.

Адыгэ Макъ