«Нарт Хэку» киноущIэм цIыху мин бжыгъэ еплъащ


Хьэмокъуэ Олег триха «Нарт Хэку»р гъатхэпэ мазэм и кIэм интернетым къралъхьащ. Тхьэмахуэ зыбжанэм икIуэцIкIэ а нэтыным еплъа цIыху бжыгъэр мин зыбжанэм нэсащ. Хьэмокъуэ Олег Къэбэрдей-Балъкъэр Къэрал Университетым и еджакIуэщ. Мы гъэм абы а еджапIэр къиухыну къыпэщылъщ. «Нарт Хэку» лэжьыгъэ трихам теухуауэ Хуитыныгъэ радиом кином еплъа журналистикэ факультетым щIэс ПщыукI Иринэ зыхуигъэзащ. 

- Мы фильмыр интернетым къыщысхурагъэхьащ. ИкъукIэ гъэщIэгъуэну уоплъ. Гууз сигу къыхигъэхьащ, къыдэкIуэтей щIалэгъуалэм я бзэм пщIэ зэрыхуамыщIыжым, зэрымыпсалъэм щхьэкIэ. Бзэр кIуэдмэ, Хэкури мэкIуэд. Уеплъмэ, аращ дызыхуэкIуэр. Аращ а фильмри тезыхам къыджиIэну зыхуеяри, си гугъэмкIэ.

Хьэмокъуэ Олег и цIэр интернетым къызэрихуэдэ апхуэдэу куэд щIакъым. Ауэ, уеблэмэ, лэжьыгъэ зэхуэмыдэр ищIауэ иIэщ. Абы и цIэр епхауэ щытщ Сокъур Александр кинематограф цIэрыIуэм. Илъэс зыбжанэ ипэкIэ кино мызэ-мытIэу къыдэзыгъэкIа режиссер цIэрыIуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм дэлэжьэну мурад щищIам, Хьэмокъуэ Олег куэдрэ мыгупсысэу абы и деж къэкIуащ. Хьэмокъуэ Олег Ищхъэрэ Кавказ Искусствэ Институтым щеджащ актеру, ауэ а лъэхъэнэми абы къыгурыIуэрт ар режиссер хъуну зэрыхуейр. Абы куэдкIэ сэбэп къыхуэхъуащ и егъэджакIуэ Теувэж СултIан. Абы и сценарийкIэ а зэманым абы М.Ю. Лермонтов и «Бэла» тхыгъэмкIэ  адыгэбзэкIэ кино трихащ, кином къыдеджэхэр хэту. Аращи, Сокъур Александр Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщыкIуам, щIэтыстэну абы и деж кIуэри, щIэхуащ.

Сокъур Александр куэдым студенхэр хурегъасэ. Нэхъ гулъытэ еджэхэм зыхуригъэщIым щыщщ псалъэ жиIам гупсысэ гуэр къыхащIыкIыжыну, абыкIэ кино трахыну. Апхуэдэу, «Къуэш» псалъэм Хьэмокъуэ Олег «Нарт Хэку»р трихыну гупсысэм хуишащ. «Нарт Хэку» кином и сюжетыр ди зэманым псэу щIалэм гъащIэм ищIын хуей хэдэныгъэм теухуащ. И ныбжьэгъу къигъэгугъам и хьэгъуэлIыгъуэм кIуэн, хьэмэ и анэр къытехуэу здэмыкIуэфа адэшхуэм и щыгъынтыжым къуажэм ехыжын? Сыт нэгъапэ – анэм и лъэIур гъэзэщIэныр, хьэмэ псалъэ птар пIыгъыныр? Апхуэдэ гъащIэ Iуэхыгъуэхэр щIалэм зэхигъэкIыну гъуэгу теуващ, абдежми ар блэкIамрэ къэкIуэнумрэ я зэхуаку къыдэхутащ, абдежми мыхьэнэ нэхъ мащIэ зимыIэ упщIэхэм IущIащ: укъыздикIар пщIэжын хуей? уи бзэр зэбгъэщIэжын хуей? нэгъуэщIхэми.

Апхуэдэ гупсысэ куухэр зыщIэлъ кинор тепхыну тыншкъым, ауэ абы и мыхьэнэшхуэм къыхэкIкIэ ахэри зэхыумыщIэурэ кIуэуэ езы Хьэмокъуэ Олег жеIэж. Кинор занщIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и куей зыбжанэм щытрахащ. Абы хэтахэр актер къудейкъым, атIэ цIыху къызэрыгуэкIи. ЦIыхухэр сэбэп хъут, я унэ-лъапсэми щымысщу щагъэлажьэрт. Кино техыным тхьэмахуитI ихьащ, адэкIэ трахам елэжьащ. 

Сокъур Александр и студентхэм трах лэжьыгъэм ауэ студент лэжьыгъэкIэ уеджэну гугъущ, къызыхэкIри ар ткIииуэ егъэджэным зэрыбгъэдыхьэращ. Студентхэм я лэжьыгъэ нэхъыфI дыдэхэр зэхьэзехуэхэм ирагъэхь.  Мэзку фестивалым Хьэмокъуэ Олег и «Армия» кинор ягъэлъэгъуащ, Сокъур Александр и нэгъуэщI студентхэми я лэжьыгъэхэм дэщIыгъуу.

Куэд мыщIэу Хьэмокъуэ Олег диплом лэжьыгъэр трихыну къыпэщылъщ. Абы и гум быдэу ирилъхьащ, еджапIэр къиуха нэужьи щалъхуа Хэкум имыкIыу адэкIэ и лэжьыгъэм пищэну.

Къэбэрдей-Балъкъэр. Хуитыныгъэ радио. Дыгъэ Дахэжан