12 April 2015

Украинэм ит къалэу Харков саугъэтищ Iуахьыжь (+видео)


Харьковь, мэлылъфэгъу 11 чэщым  саугъэтищ Iуахьыжь  советскэ лъэхъаным агъэуцугъагъэхэу: Серго Орджоникидзе, Яков Свердлов,Николай Руднев ясаугъэтэу ахэр щытыгъ. Интернетым къихьагъ саугъэтхэр зэрIуахыжьрэ видео . 

Саугъэтхэр зыщIуахыжьрэ видеом щэолъэгъу, Руднев исаугъэт зыщIуахыжьрэ чIыпIэм ухъумэкIо къулыкъухэр къыIухьагъэх, ау ахэр пэрыохъу афэхъугъэхэп. Харьков  и мэр къызэриIуагъэмкIэ  милицэм джэуап ышIын фае  хэбзэнчъэу саугъэтхэр зэрIуахыгъэр къызэрзэтримгъэуцуагъэмкIэ.  

Украинэ политикэ парт "Оппозицие блок"  зыфиIэрэр кIэдао ухъумэкIо къулыкъухэм  зэхэгъэкIыныгъэ ашIынэу саугъэтхэр зэрIуахыгъэмкIэ. 

Фитыныгъэ Рыдио

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Дунае
Кавказ Урысие
Диаспорэ
Тхыгъэхэр
Хэкугъэзэжьын
Адыгэ УпчIэ
Археологиер Экологиер
Спортыр
Туризм