Адыгэ Республикэ: Мэфэку къэс Мыекъуапэ Адыгэ джэгу щашIы


Гъэмэфэ зы­гъэ­псэфыгъо уахътэм зэIу­кIэ­гъу гъэшIэ­гъон­хэр Мыекъуапэ икъэлэ парк щы­­зэхащэх. НыбжьыкIэхэр кIэщакIо зыфэ­хъугъэхэм ащыщ адыгэ джэгур. Мэфэку къэс пчыхьэм нэб­гырабэ мэуджы.

- Адыгэ джэгум изэхэща­кIо­хэр къызытэлъэIухэм, ­къэлэ паркым ипчэгу яттыгъ, - къы­тиIуагъ Мыекъуапэ иадминистрацие культурэмкIэ и ГъэIо­ры­шIапIэ ипащэу Цэй Розэ. - Бырсыр къапыкIырэп, тагъэ­гу­мэкIырэп.

ЗэхэщакIохэр тинэIуасэх. Къум­пIыл ТIахьир кIэщэкIо шъхьа­Iэмэ ащыщ. Адыгэ шъуашэр щы­гъэу купыр зэрещэ, нэр пIэпихэу лъэпкъ къашъохэр дахэу къешIых. Пшъэшъэ къэшъуакIохэм яхьатыякIор Хьадпэшъо Марин. Сэе плъыжь кIэракIэр ащ къешIэкIыгъ. Лондон дэт университетым щеджэ, зыгъэпсэфыгъо уахътэр шIуагъэ къытэу егъакIо. Джэгум ихьатыякIор Бэ­гъэдыр Артур. Адыгэ Хасэм ныбжьыкIэу хэтхэм япэщагъ, зэ­хэщэкIо дэгъу. Адыгэ шъуашэр къекIоу зыщелъэ. Джэгур адыга­бзэкIэ зэрещэ, зыщищыкIагъэм урысыбзэкIи къэгущыIэ.

- Тимылъэпкъэгъухэр бэ хъухэу адыгэ джэгум хэлажьэх, - къаIуатэ Бэгъэдыр Артуррэ Къум­пIыл ТIахьиррэ. - Ащ тегъэгушIо. Искусствэм зэфещэх. Ти­пщынаохэр гъэсагъэх, орэды­шъохэр дахэу агъэжъынчых.

Узбекистан зэшъхьэгъусэ ныб­жьыкIитIу къикIыгъ. Ахэр къыкIэ­лъэIухи, пчэгум къихьагъэх, къа­шъоу «Лезгинкэр» къызаублэм, джэгум хэлажьэхэрэр Iэгутео­шхокIэ апэгъокIыгъэх. Урыс кIэлэ ныбжьыкIэу Артеми «Лезгинкэм» къыдэшъуагъ.

Ешъуагъэхэр, зекIокIэ дэйхэр къызхафэхэрэр пчэгум къыты­ра­гъэхьащтхэп, къагъэшъощтхэп. Адыгэ джэгум къемыкIоу фэпа­гъэхэри пчэгум щагъэуджыхэрэп.

- Тызэплъырэр адыгэ ­джэгу къодыеп, - еIо Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым икъэшъокIо ансамблэу «Дышъэ къамэм» ихудожественнэ пащэу Болэкъо Аслъан. - Лъэпкъ шэн-хабзэхэр щызэрахьэх, ныбжьыкIэхэм ­зыщагъасэ. Анахьэу сынаIэ зытесыдзагъэр лъэпкъ зэфэшъхьафхэр адыгэ искусствэм зэрэзэфищэхэрэр ары. ТетIысхьапIэхэр дэгъоу гъэ­псыгъэх. Адыгэ джэгум еплъы зы­шIоигъохэм тIысыпIи, уцупIи агъоты.

Полицием икъулыкъушIэхэр адыгэ джэгум щытэлъэгъух, рэхьатныгъэр зыукъогъэ зы нэ­бгыри къыхагъэщыгъэп. Джэгум зыныбжь хэкIотагъэхэри къыщэшъох. Зэхахьэм гупсэф зэрэща­гъотырэм фэшI «тхьашъуегъэ­псэу» кIэщакIомэ араIожьы ашIоигъоу къытэлъэIугъэх.

Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъор шIэ­хэу аухыщт. Адыгэ джэгум инеущрэ мафэ зыфэдэщтым мэ­фэку пчыхьэм тегущыIэщтых.

Адыгэ Макъ