28 August 2015

Хъурцэм мы мэфитIум НАТО-м ипащэу Столтенберг Йенс къеблэгъагъ

НАТО-м ипащэ Столтенберг Йенс 


НАТОм иегъэджэн Гупчэ Хъурцэм къыщзэIуахыгъ.  Ащ игъэунэфыгъэ къакIо къыдхэлъытагъ Хъурцэм иIэшъхьэтетэу Маргвелашвили Георгийрэ, премьер-министрэу Гарибашвили Ираклийрэ, Хъурцэ хьыкумэт пащэм, IэкIыб IофхэмкIэ министрым нэмыкIхэми аIукIэныр. НАТОм ипащэ Хъурцэм икъакIо епхыгъ къэралыгъом  шышъхьаIум и27 Темыр –Кавказ альянсым иегъэджэн-гъэхьазырын Гупчэ къызэрэщызэIуахрэм. Мы Гупчэм Хъурцэм ищыгъэпсын фэгъэхьыгъэ унашъор гъорекIо Британыиным  щыIэгъэ НАТОм изэхахьэ къыщахьгъагъ. Ащ ипшъэрылъэу ары Хъурцэм изыкъэухъумэнрэ ищынэгъончъэныгъэрэкIэ Iахьхэм ягъэкIэжьын. Гупчэр щыIэщт Хъурцэм иКрцанисс  шъолъырым. Гупчэм егъэджэн закъохэр арэу щырагъэкIокIыщтхэр кIэщакIохэм къыхагъэщы. ЩэоныгъэхэмкIэ гъэсэныгъэхэр щыкIощтых чIыпIэу Вазиани щыIэ совет базагъэм.  

 Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ хъурцэ кIэлъыплъакIоу Хмаладзе Гела къыхегъэщы Гупчэм ХъурцэмкIэ джырэкIэ имэхьанэ. 

 Хмаладзе: Хъурцэм егъэджэн гупчэр къызэрэщызэIуахрэр- мыр Темыр-Атлантик альянсым ылъэныкъокIэ цыхьэ шIыгъо инэу Хъурцэм къыфишIрэм икъэгъэлъэгъоныгъ. Мыр НАТОм Хъурцэр хэхьанымкIэ гъогу занкIэп. Мы Гупчэм шIуагъэ къыпыкIэу илэжьэн зы лъэубэкъушъо хъущт НАТОм къэралыгъор хэхьанымкIэ. Мы Гупчэр Хъурцэм ищыкIагъ, Iо хэмылъэу. АпэрэимкIэ ар теплъэм ыкIи дунаим чIыпIэу къыратыщтым иупчIэх. Егъэджэн-гъэсэн Гупчэм дунэе мэхьан иIэщт. Ащ Хъурцэм иуIэшыгъэ дзэ фэшъхьафэу, НАТОм ифэшъхьаф къэралыгъо-иIофшIэгъухэми зыщагъэсэщт. Арышъ, мыр апэрэмкIэ, Хъурцэм иполитикэ аванс НАТОм факIорэ гъогухэмкIэ. Гупчэр дзэ базэпышъ, ар ХЪурцэм ищынэгъончъэныгъэм ишыхьатэу щытэп. 

 Хъурцэм НАТОм идзэу Афганистан щыIэм дзэлI нэбгырэ 900 фэдиз ыгъэкIуагъ. КIэлъыплъакIохэм къызэрэхагъэщрэмкIэ, мы пчъагъэр зэкIэм анахьыб НАТОм хэмыт къэралыгъохэм ащ фэдэу зидзэлIхэр Афганистан НАТОМ иIэпыIэгъушIунхэу зыгъэкIуагъэхэм ащыщмэ.  

 НАТОм къызэрэщыхагъэщрэу къэбар лъыгъэIэс амалхэм къызэратхрэмкIэ, Хъурцэр ащ аштэным Гупчэ къызэIухыным къегъэблагъэ. НАТОм хэхьанымкIэ Хъурцэм ипэрыохъумэ ащыщ  къэралыгъом зэшIомыхыгъэ чIыгу Iофыгъохэр зэриIэр. 

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис, Тбылыс

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф