13 September 2015

Канадэм ыкIи Германием щыщ Адыгэхэр Америкэм щыкIуагъэ Адыгэ культурэ мафэм хэлэжьагъэх


Iоныгъом и 12-м Америкэ зэгот хэгъэгухэм ит къалэу Ню-Джерси Адыгэ культурэ маэфэ щыкIуагъ. Ащ кIэщакIоу иIагъэр Ню-Джерси щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэр ары. Мы мафэм Америкэм щыпсэурэ Адыгэхэр хэлэжьагъэх ыкIи Канадэмрэ Германиемрэ ащыщ Адыгэхэри ары. 

Къультурэ мафэр хасэм иунэрэ ыкIи ащ къыгот щагумрэ щыкIуагъ. Ащ IэшIагъэ сурэтхэр, Адыгэ Iэмэ-псымэ зэфэшъхьэфхэр ыкIи нэмыкI IэшIагъэхэр къыщагъэлъэгъуагъ. Мафэ зэхахьэм икIэух зэрэхабзэу Адыгэ джэгу къырагъэкIокIыгъ. 

Мы культурэ мафэр илъэс къэс къырагъэкIокIы. Мыгъэ мы мафэм нахь къыхэдгъэщын тлъэкIыщт Канадэмрэ Германиемрэ ащыщ Адыгэхэр зэрэхэлэжьагъэхэр. 

Германием ит Адыгэ Хасэм щыщэу Барсыбый Феди зэхахьэм къыкIолIагъэхэм къафиIотагъ ыкIи сурэтхэмкIэ къафигъэлъэгъуагъ Германием щыпсэурэ Адыгэхэм Адыгэ культурэм фэгъэхьыгъэу ашIэхэрэр ыкIи агъэхъагъэхэр. 

Хэгъэгу 15 щыщ Адыгэхэр зыхэт Дунае хасэу "хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ хасэм" щыщхэр мы культурэ мафэм хэлэжьагъэх. Хасэм игъэцэкIэкIо-Куп итхьэматэ СтIашъу Орфан (Канада) культурэ мафэм къекIолIагъэхэм къафиIотагъ "хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ хасэм" пшъэрылъэу иIэхэр ыкIи хасэм игъэцакIэрэ Iофхэр. Джащ фэдэу Хасэм  игъэцэкIэкIо-Куп хэтэу Муса Гулнар (Америкэ) зэхахьэм хэлэжьагъэхэм къафиIотагъ хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм бизнес цIыкIухэр ашIыным хасэр IэпыIэгъу зэрафэхъущт шIыкIэхэм. 

КъэIогъэн фае, "Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэр" илъэс ипэкIэ къызэIуахыгъ. Хасэм игупчъэ Канадэм ит. 
Хасэм пшъэрылъ шъхьэIытIу иIэр: 1. хэкум къэзыгъэзэжьыщтхэм ыкIи къэзыгъэзэжьыгъэхэм адэIэпыIэныр ары. 2. Тыда щыIэ Адыгэ егъэзыгъэ чIыпIэ зифэкIэ дэпыIэнхэр ары. Хасэм тыдэ щыIэ Адыгэ хэхьэнэу фит ыкIи изэфэшъхьэф комитетхэм, IэнатIэхэм хэхьэнэу зыкъыгъэлъэгъон ылъэкIыщт. Хасэр политикэ Iофым хэлажьэрэп.


 Германием ит Адыгэ Хасэм щыщэу Барсыбый Феди

 "хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ хасэм" итхьэматэ СтIашъу Орфан 


 Америкэ Адыгэ хасэм хэтхэм ащыщ (сэмэгумкIэ) "хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ хасэм" хэтхэу Муса Гулнар (гузэгум), Барысбый Мунир (жъабгъумкIэ)
No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф