Хэхэс адыгэхэр адэжь хэкум къагъэзэжыну тегушхуэфкъым


Илъэсищэрэ щэныкъуэрэ мэхъу урыс-адыгэ зауэ екIуэкIау щытам папщIэ, адыгэ минищэ бжыгъэхэм я адэжь хэкур къызэрабгынэрэ. Нэхъ пасэм щыгъуэм хэхэс адыгэхэмрэ, хэкурысхэмрэ зыIумыщIэжыфу екIуэкIами, иужьрей илъс 20 -25м лъэпкъым лъэкIыныгъэ гуэрхэр зэригъэгъуэтыжыфащ нэхъ зыкIэлъыкIуэну. Хэхэс адыгэхэм я Iуэхур сытым тет, я анэдэлъхубзэр яIурылъ, хэкужьым къыгъэзэжыну гукъыдэж ящIрэ жыхуиIэ упщIэхэм и жэуапыр къритыну Хутыныгъэ Радиом зыхуегъазэр Тыркум и Марашлы къуажэм и тхьэмадэу щыта иджыпсту пенс щыс Щоджэн Фэрхьэт. 

Щоджэн Фэрхьэт: Тыркум ис адыгэхэм дибзэм дрипсалъэм ди хабзэм дытетым нэхъ къащтэр. АрщхьэкIэ хэгъуэгум дэ дыщымащIэщ ахэр щыкуэдщи ди лъэкIыныгъыншагъэм къыхэкIкIэ дибзэм ирипсалъэр мащIэщ. Ар къызыхэкIыр аткIэ мыткIэ дызэрыдэкъухьарщ. Адыгэу исым хэкум дыкIуэжу хэкурыс дыхъужащэрэт жаIэ. Мыбы дызэрисыр сыту гурыфIыгъуэ жызыIэ къытхэткъым. АрщхьэкIэ абы нэкIуэжхэмэ я Iуэхур зэрыхъунур ящIэкъым. Тыркури дгъэкIуэду абый дыкъамыдэмэ, щхьэдэкIуадэ дыремыхъу жаIэ. Апхуэдэ гукъеуэхэр диIэщ. НэмыкIуэжыпу ауэ, накIуэ къэкIуэжу зэман кIэщIкIэ щыIэу ягум нэхъ къещтэ. Ис нэхъыжьхэри кIуэжыну хуэмейуэ аракъым, лъэкIыныгъэ ямыIэжу ябгыр къыщIэмыувэжу зэрыщытырщ амыхъу. Къэралетым дыкъимыдэжын шынагъуэри яIэщ. Хэкум дынэкIуэжу лэжьыгъэ, псэупIэ, ягъуэтыну ящIэмэ нобэ зэманыр здынэсам псори къызыфIэувэнщи нэкIуэжынхэщ. 

Хуитыныгъэ Радио: ЩIалэгъуалэм хэкум щыщхэм унагъуэ дащIмэ, нэхъыжьхэм ффIэфI?

Щоджэн Фэрхьэт: Хэкум щыщ ди хъыджэбзэхэр щIалэхэм къыхуэтшэхуну дигум къещтэ. АрщхьэкIэ лъэныкъуэр абы щыIэу, лъэныкъуэр мыбы къэнау зэпэIэщIэу щытынущи абы дигу игъэзагъэкъым. Еттынри апхуэдэщ, ар абы дгъакIуэу дэ мыбы дыкъэнэныр дигум къищтэкъым. Мыхъум дэ тщымыщхэр къатшэ нэхъ нэхъ къыдощтэ, хэкум ис дыдехэр къатшэм. Абы исымрэ мыбы исымрэ я къыгурыIуэхэр зэрызытемыхуэнум дэ гу лъыдотэ. ЛъэныкъуитIым щыщ зэхуэмыдэ гъэсэкIэ зиIэхэр зэрышэмэ зытекъутэ зэрыхъунур дигурыщхъуэщ. 

Хуитыныгъэ Радио: Нобэрей хэхэс гъащIэм арэзы фытехъуэу фыпсэурэ адыгэхэр?

Щоджэн Фэрхьэт: Дэ дызэрыхуем хуэдэу дыпсэуфкъым дыхуэкъулейкъым, уэру тIэщIэлъкъым, дыIэмащIэ-лъэмащIэщ. Дэ дызыхиубыдэр къулейсызхэрщ. 

Хитыныгъэ Радиом и псалъэгъуа Щоджэн Фэрхьэт зэрыжиIэмкIэ, Тыркум къикIыжу адэжь хэкум къэзгъэзэжыну зи мурад куэдыр къегъэувыIэ, урысыбзэр зэрамыщIэм. 

Дыжьын Иннэ. Хуитыныгъэ Радио. Къэбэрдей Балъкъэр