Хы Iушъо Щапсыгъэ: ШэхэкIэй къоджэ зэIукIэм культурэ гупчъакIэ зэрэшIыгъэн фаем тегущыIагъэх


НэмыкI къуаджэхэм афэдэу псэупIэу ШэхэкIэй культурэм и Унэу дэтыр цIыф кIуапIэу щыт. Мыщ мэфэкIхэр щыхагъэунэфыкIых, цIыфхэр къыщызэхэхьэх, ныбжьыкIэхэр пчыхьэрэ къекIуалIэх.

БэмышIэу щыIэгъэ къоджэ зэIукIэм кIэу клуб зэрашIын фаер АкIэгъу Ислъам цIыфхэм къахилъхьагъ. «Ар клуб къодыещтэп, культурэм и Унэу, лъэпкъ культурэм игупчэу щы­тын фае, — къыIуагъ нахьыжъхэм ащыщэу Ныбэ Батырбый. — КлубыкIэм тарихъ музей, тхылъеджапIэ, художественнэ са­модеятельностыр шIу зы­лъэ­гъухэрэм зызщагъэсэн унэ, нэ­мыкIхэри хэтынхэ фае».

Ащ фэдэ Iофыгъом игъэцэ­кIэн чылэм щырагъэжьэныр игъо шъыпкъэу зэрэщытым къы­дырагъэштагъ ШэхэкIэе чIыпIэ коим ыкIи общественнэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэу «Шэхэ­кIэй» зыфиIорэм хэт къоджэдэс чанхэми.

— Культурэм и Унэу ти­къуа­джэ щыдгъэпсыщтыр уахътэм диштэн фае, — къыIуагъ чIыпIэ администрацием ипащэу Бэрдые Руслъан.— Клубым имызакъоу, ар зытет чIыгури, къыпыщылъ шъолъырри зэрифэшъуашэу зэтедгъэпсыхьа­щтых. Чъыгхэр щыдгъэтIы­сы­щтых, тетIысхьапIэхэр дгъэуцущтых, лъэс гъогу цIыкIухэм ахэм уаращалIэу тшIыщтых. Джащ фэдэу сабый цIыкIухэм апае джэгупIэ къыщызэ­Iутхыщт.

ЛъэIу тхылъ къалэу ­Шъачэ имэрэу А. Пахомовым фатхы­нэу зэIукIэм къекIолIагъэхэм тыраубытагъ. Культурэм и Унэ кIэу ашIыфэкIэ илъэсыбэрэ агъэфедэгъэ клубыжъым фэсакъынхэу зэдаштагъ.

Къоджэдэсхэр зыгъэгумэ­кIы­рэ Iофыгъо зэфэшъхьафхэми зэIукIэм щатегущыIагъэх. Ахэм ащыщых гъогухэмрэ чэу лъа­псэхэмрэ къабзэу аIыгъынхэр, псырыкIуапIэхэр зэблэхъугъэнхэр, къэхалъэм екIурэ гъогур асфальткIэ пкIэгъэныр, нэ­мыкI­хэри.

Ныбэ Анзор

adygvoice.ru