12 February 2016

Краснэ Поляным и мафэ шъыгъо-шIэжъ мафэм тефэу агъэмэфэкIыщт


Адыгэ хэкум и Шъачэ шъолъырым ит къуаджэу Краснэ Поляным (Къопытэ) и мафэ, шъыгъо-шIэжъ мафэм, жъоныгъуакIэм и 21-м тефэу агъэмэфэкIыщт. Ар официалнэу унашъо ащтагъэм фэдэу kraspol.org сайтым къыщатхы. 

А мафэм фэгъэхьыгъэ програмэу агъэхьэзырыгъэм хэтыщтых фистивалхэр, ярмаркэхэр, орэд-музикэ концертхэр ыкIи нэмыкIхэр. Спорт лъэс-зэфакIэкIэ мафэр къызэIуахыщт . Лъэс-зэфакIэм хэлэжьнэу фаехэр Краснэ Поляным и администрацие унэм зыщырагъэтхын алъэкIыщт е мы телефонымкIэ 8 (862) 243-76-83,- kraspol.org къыщатхы. 

Мы къэбарэр нэмыкI сайтхэм аритлъэгъуагъэп ыкIи мы мафэм ехьылIагъэу унашъоу ащтагъэр къэдгъотыгъэп ау мы сайтэу зыфэтыIуагъэр kraspol.org зиер агентством Алби Маркетинг зыфиIорэр ары. 

Илъэс къэс пIомэ хъунэу Адыгэ лъэпкъым и шъыгъо-шIэжъ мафэ къепыджых. Шъыгъо-шIэжьым къемыкIурэ шIыкIэхэр къычIахызэпты. ЦIыф мин шъэ пчъагъэу агъэкIодыгъэхэм, къуаджэ мин пчъагъэу агъэкIодыгъэхэм, цIыф мин шъэ пчъагъэу адыгэ хэкум рафыгъэхэм афэгъэхьыгъэу, шъыгъо-шIэжьым тефэу, мэфэкIхэр Адыгэ хэкум къызыщыригъэкIокIыхэрэр цIыфхэу хъуна!!!


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Дунае
Кавказ Урысие
Диаспорэ
Тхыгъэхэр
Хэкугъэзэжьын
Адыгэ УпчIэ
Археологиер Экологиер
Спортыр
Туризм