Къэрэщай-Черкес республикэм щыIэ Адыгэ Хасэр зэфашIыжьынэу ыужь итых


"Адыгэ Хасэ - Черкес Парламент" итхьэматэ Черкес Мыхьамад 

Къэрэщай-Черкес республикэм имин-юст дао мэхькэмэм (суд) чIылъхьагъ республикэм щыIэ "Адыгэ Хасэ - Черкес Парламент" зыфаIорэр зэфашIыжьынэу. Мин-юстым идао зэритымкIэ хасэм итхьапэхэр зэгъэфагъэхэп, ащ пае ар зэфэшIыгъэн фае. Джащ фэдэу зэфэшъхьэф лъыгъэIэс кIуакIэхэм къатхы. 

"Адыгэ Хасэ - Черкес Парламент" итхьэматэ Черкес Мыхьамад къызэриIуагъэмкIэ хасэм итхьапэхэр зэгъэфагъэх ыкIи ахэр игъом мин-юстым ратыгъэх. 

Адыгэ Iофым пылъхэм къызэраIорэмкIэ мы хасэр зэфашIыжьынэу ыужь зыфихьагъэхэр хасэм Адыгэ Iофым еплъыкIэу фриIэхэр Урысие хьыкумэтым ыкIи Къэрэщай-Черкес хьыкумэтым ягу рихьэхэрэпи ары.

Хасэм къебэныхэрэм тапэуцожьыщт аIо Адыгэ Iофым пылъхэм.