Сирием кIорэм инахьыбэ Европэ Зэкъотныгъэм екIы


Сирием щызао шIоигъоу кIорэм инахьыбэ Европэ Зэкъотныгъэм екIы. 

Анахьэу Францием нахьыбэр икIыгъ "Ислам къэралыгъо" зыфэзышIыгъэ купым хэхьагъэхэр. 

ЯтIуанэм щыт Германиер етIанэ Британиер. 

Террорым ебэнынымкIэ Лъэпкъыбэ гупчэ бэрэскэшхом къызэригъэунэфыгъэмкIэ, минипI фэдизым щыщ шъищэу Сирием кIуагъэхэр европэ къэралыгъохэм ащыщ, % 30-м къагъэзэжьыгъ, % I4-р хэкIодагъ, %23-м ежь яшIоигъоныгъэкIэ ислам диныр къаштагъ,% I7-р бзылъфыгъэх. 

Сирие ыкIи Ирак щызэIуагъэу къэзгъэзэжьхэрэр щынагъоу алъытэ Европэ ЗэкъотныгъэмкIэ. 

Ащ фэдэх Париж, Брюссель щыIагъэ тебэнэныгъэхэм ахэтыгъэхэр. 

Бэрэскэшхом ащ фэдэуи къыIуагъ Щэщэным ипэщэ IэнатIэр уахътэкIэ зыгъэцэкIагорэ Рамзан Кадыров, Сирием джыдэдэм щэзао щэщэн 200 фэдиз, Европэ къэралыгъохэм арыкIыгъэу. 

РИА къэбар гъэIум ащ зэрэриIуагъэмкIэ къохьапIэ къэралыгъохэм  ащэ араты Европэм щыIэ щэщэнхэм, " зыгорэм ахэр фагъэхьазырых". Кадыров икъэIоныгъэмкIэ, Сирием щызэуагъэ щэщэным инахьыбэ хэкIодагъ, сирие зэуакIохэм ахэр къызэрагъэфедагъэмкIэ " Iашэм илэу".

Фитыныгъэ Радио