Тыркур Урысейм турист куэдкlэ щогугъу


«Тыркум деж иужьрей зэманым къыщекIуэкl террор къэхъукъащIэхэм папщIэ абы турист кIуэнухэри къигъэувыIэну, УрысеймкIэ икIхэри къэмыкIуэну» жыхуаIэ псалъэмакъым щхьэкIэ Тыркум и щэнхабзэмрэ туризмэмкIэ и министр lунал Махир къэпсэлъащ. 

Тырку Хурриет Газетым къызэритымкIэ министрым мыпхуэду жиIащ: «Дызыхэт сезоным Тыркум къэкIуэну туристхэр нэгъабэ елъытауэ процент I0-кIэ нэхъ мащIэщ, ауэ мэлыжьыхьым икIэхэм деж къыщыщIэдзауэ резервасионхэр нэхъыбэ хъуну къытщохъу.Тур операторхэр йожьэри щысщ, уасэхэр къэрагъэхуну, яIыгъ туристхэр зыщIыпIэ яшэн хуейщ lэмал имыIэу. Италие, Испание хуэдэ къэралхэм туристыр из хъуащ, Грециери абы теухуауэ зэпIэзэрыткъым. ИкIэм икIэжым Тыркум къэкIуэну къыхахынущ». 

Урысеймрэ Тыркумрэ якум къыдэхъухьа зэщыIеиныгъэм ипкъ иткIэ къэхъуа зэпIэзэрытыншагъэри туризмым теухуауэ фIы илъэныкъуэкIэ зихъуэжу къыхэзыгъэща Тыркум Щэнхабзэмрэ ТуризмэмкIэ и Министр lунал Махир, «Нэгъабэ Урысейм турист мелуан 4.5-рэ къытхуикIат, мы гъэм я нэхъ мащIэрамэ мелуан 2.5 къэкIуэну догугъэр» жиIащ. 

Адрейуэ Ираными къикIыну туристхэмрэ къэралкIуэцl туристхэми Тыркур щогугъу ирикъун хуэдиз турист къэкIуэну.

Дыгъэгъазэм и 24-м Тыркум къриудыха Урысейм и Су-24 лагъымыдз кхъухьлъатэм иужькIэ Тыркумрэ Урысеймрэ я зэпыщIэныгъэр зыIыхьат. 

Хуитыныгъэ Радиом и хъыбархэм зэрыхэтащи, Урысейм къихьа санкцэхэм къэралитIым я сату lуэхури, я зэкIэлъыкIуэри къигъэувыIат. 

Абы нэмыщl Урысейм Тыркум икl цIыхухэр визэншэу имыгъэкIуэну 2016 илъэсыщIэм щыщIэдзауэ унафэ къихьауэ иджы Тыркум икl цIыхухэр визэншэу Урысейм мыкIуэжыф хъуащ.

Емуз Баязыт, Хуитыныгъэ Радио, Тюркие