Азарбайджанрэ Армениемрэ язао нэбгрэ 30 фэдиз хэкIодагъ


Информацие агенствэу Кавказ Узылым къызэритхырэмкIэ, непэ, мэлылъфэгъум и 2-м, Азарбайджан идзэмрэ Армением иджэмрэ Нагорнэ-Кэрабахъ зыфиIорэм щызэзэуагъэх. Ащ Азарбайджаным идзэ щыщ зэолI нэбрэ 12 хэкIодагъ Армением идзэ щыщ нэбгрэ 18 хэкIодагъ. Пшъы заулэ бгъуитIумкIи уIагъэх.

Азарбайджанрэ Армениемрэ Нагорнэ-Кэрабахъ илъэс 20 нахьыбэ хъугъэу зэтрахы. 1994 илъэсым зэмызэонхэу бгъуитIури зэгурыIогъагъэх. Арэ къакIорэ Нагорнэ-Кэрабахъ хэгъэгу шъхьэфит фэдэу мэпсэу ау дунаемкIэ ар ащтагъэп.