16 April 2016

Тыркуем щыщ Адыгэ бизнесменхэр Кфар-Кама ихьэкIагъэх


Мэлылъфэгъум и 14-м щегъэжьагъэу и 16-м нэс Тыркуем щыщ Адыгэ бизнесмен куп Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама щыIагъэх. Бизнесменхэм ямызакъоу лъэпкъ Iофым пылъхэри нэмыкI Iофхэм апылъхэри хьакIэхэм ахэтыгъэх. Джащ фэдэу Кфар-Кама хасэм фасебукымкIэ инэкIубгъо къыщатхыгъ. 

ХьакIэхэр мэфищым Кфар-Кама щыIагъэх, атIунэрэ Адыгэ къуаджэу Рихьание щыIагъэх ыкIи Израил ит зэфэшъхьэф къалэхэм, шъолырхэм щыIагъэх. 

Тыркуем щыщ мы Адыгэ купыр илъэс ипэкIэ Истамбул Адыгэ бизнес форум зэхащэгъагъ. Ахэр Израил зэрэкIуагъэхэр а бизнес форумым щыщ пкъыгъохэм ащыщ. 


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф