Мыекъуапэ Адыгэ Хасэм изэфэс Цундышк Заурбый хасэм итхьэматэу хадзыгъ

Цундышк Заурбый 

ЖъоныгъуакIэм и 14-м, 2016 илъэсым, Адыгэ Республикэм щылажьэрэ Мыекъуапэ Адыгэ Хасэм - Черкес Советым изэфэс Мыекъуапэ щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъ нэбгрэ тIокIитIу фэдиз. Ахэм къахэдгъэщын тлъэкIыщт нахьыжъхэу Гъыщ Султан, Гъыщ Азамат, Адыгэ республикэм щыIэ нахьыжъ хасэм итхьэматэу Аджыгъыр Аскэр, политикэ партиеу "Урысием иветеранхэм" АдыгеимкIэ итхьэматэу ГъукIэлI Теуцожъ, политикэ партиеу "Мамырынгъэрэ Зэготыныгъэрэ" АдыгеимкIэ итхьэматэу Пщидатэкъо Аслан, Урысие Федерацием ипрезидент иполитикэ къот зыфиIорэ движением АдыгеимкIэ итхьэматэ гуадзэу ХьакIэцIыкIу Къэплъан. 

Зэфэсыр зэрищэнэу Коблэ Сергей къыхадзыгъ. Ащ гущыIэр ритыгъ Мыекъуапэ Адыгэ Хасэм итхьэматэу Цундышк Заурбый. 

Цундышкэм хасэм мы аужьырэ илъэсищым игъэцэкIагъэхэм къатегущыIагъ. Хэку къэгъэзэжьыным, Адыгабзэм, Экологием ыкIи нэмыкI Iофхэм игъэкIотыгъэу къатегущыIагъ. Ащ нэужьым зэфэсым хэлэжьагъэхэм Цундышкэм гущыIэу къишIыгъэм дырагъащтэу ыкIи фэразэхэу яIэхэр пстэуми къаIэтыгъэх. Ащ нэужьым зэфэсым хэлэжьагъэхэр зырыз зырызэу Iофыгъоу щыIэхэм ыкIи ахэм узэрэдэлэжщт шIыкIэхэм, гупщысэхэм къатегущыIагъэх. ЫтIанэ хэдзынхэм фежьагъэх. 

Цундышк Заурбый хасэм итхьэматэу джыри зэ къыхадзыжьыгъ. ГъэцэкIакIо купым нэбгрэ 12 къыхадзыгъ. Ахэр: Хьатыкъуай Адам, Мэлгощ Нурдин, Хьэпае Арамбый, Цундышк Заурбый, Коблэ Сергей, Бгъанэ Алый, КIэдыкIой Хьазраил, Къуижъ Адам, Щэуджэн Беслан, ЦIыщэ Заудин, ЦIыргъой Хьис, Аджыр Аслан (я 13- ытанэ къыхадзынэу зэдащтагъ).
Коблэ Сергей

Хьэпае Арамбый

Гъыщ Султан

 Гъыщ Азамат

Аджыгъыр Аскэр

Мэлгощ Нурдин