20 May 2016

Мыекъуапэ Хасэм изэхэсыгъо нахь шъхьэIэу зытегущыIагъэхэр Хъуадэ Аднан иIоф


ЖъоныгъуакIэм и 19-м Адыгэ Республикэм щыIэ Мыекъуапэ Адыгэ Хасэ - Черкес Советым игъэцэкIакIо куп зэхэсыгъо иIагъ. Ащ Iофыгъуищ тыгущыIагъэх ау ахэм анахь шъхьэIэу зытегущыIагъэхэр ыкIи зигъэгумэкIыхэрэр Хъуадэ Аднан иIоф ары. 

Судым (мэхькэмэ) Аднан хьапсым чIэсынэу къытрилъхьагъэ мафэ 15-р неущ жъоныгъуакIэм и 20-м ухыщт, къатIупщыжьыщта къамытIупщыжьыщта зи гъэнэфагъэп. Неущ Аднан иIоф къызэрэрагъэкIокIырэм фэшъуащэу хасэм ишIэщтхэр рихъухьэщт. 

НэмыкI Iофыгъохэу хасэр зытегущыIагъэр, хасэм зэфэсыу иIагъэр ары ыкIи шъыгъо шIэжь мафэр ары. МыщкIэ рахъухьагъ Адыгэ республикэм шъыгъо-шIэжь мафэм ехьылIагъэу къырагъэкIокIыщтым ияпэрэ Iахьым Мыекъуапэ Хасэр хэлэжьэщт (гъогум къырикIощтых) ытIанэ хасэм жъамэ ыгъэущт.


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф