16 July 2016

Мыекъуапэ мэхькэмэм Хъуадэ Аднан джыри зы мазэ хьапсым чIагъэсыныр ыдагъэп


Бэдзэогъум и 14, Адыгэ Iофым пылъ Адыгэ кIалэу Хъуадэ Аднан имэхькэмэ мыекъуапэ щыкIуагъ. Ащ прокорорымрэ уплъэкIун комитетымрэ ялIыкIохэр чIэдэуагъэх къолъхьэ Iофэу Хъуадэм палъхьэрэр къагъэхьэзырыфэ нэс джыр зы мазэ хьапсым чIэсынэу фырагъэхъунэу. Ау мэхькэмэм ащ дыригъэщтагъэп ыкIи унашъо ышIыгъ а даор щигъэзиенэу. Джащ фэдэу къытиIуагъ Адыгэ Республикэ щыщ активисгорэм. 

Прокорорымрэ уплъэкIон комитетымрэ мэфищкIэ мы унашъом джыри зэ хэплъэжьынхэу мэхькэмэм чIалъхьэнэу фитых. Бэдзэогъум и 19-м нэс нэмыкI унашъо мэхькэмэм къимыхьымэ Хъуадэ Аднан къатIупщыжьынэу щыт. 

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, жъоныгъуакIэм и 5-м Хъуадэ Аднан полицием ыубти хьапсым чIигъэтIысхьагъ ку ыфын фимытэу ыфыгъ аIуи ыкIи мэхькэмэ ашIи мафэ 15 тыралъхьэгъагъ. ЖъоныгъуакIэм и 20-м джыри зэ мэхькэмэ ашIи мэзитIу тыралъхьэгъагъ. Бзэджэгъэ Iофэу Аднан къыпалъхьэнэу зыфаехэр къуалъхьэ полицием ритынэу фэягъ, аIо полициехэм. 

Адыгэ активистхэм къызэраIорэмкIэ Хъуадэ Аднан Адыгэ Iофым зэрэпылъым пае ыкIи Адыгэ лъэпкъ-гъэкIодыр дунаемкIэ ащтэнэу зэрэдэлажьэрэм пае хьапсым чIагъэтIысхьагъ. ИлъэситIу ипэкIэ мафищэ хьапсым чIагъэсыгъагъ, мазэ заулэ ипэкIэ мафэ 8 чIагъэсыгъагъ. Иунэ идучан бэрэ къаплъэхьэу хъугъэ. No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф