25 September 2016

КАФФЕД-м хэкум къищэнхэу куп егъэхьэзыры Адыгэ Республикэм имэфэкI тефэу


Тыркуем щылажьэрэ хасэу КАФФЕД зыфиIорэм Адыгэ хэкум къищэнхэу куп егъэхьэзыры. Ахэр Адыгэ Республикэр илъэс 25 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкIым хэлэжьэнхэу ары. 

Купыр чъэпыогъум и 2-м щегъэжьагъэу и 7-м нэс Адыгэ Республикэм щыIэщтых ытIанэ ахэр чъэпыогъум и 8-м щегъэжьагъэу и 9-м нэс Къэрэщай-Черкес Республикэм щыIэщтых. No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф