17 September 2016

Адыгэ Республикэм и апшъэрэ мэхькэмэм Хъуадэ Аднан хьапсым къычIигъэкIыжьыгъ


Iоныгъом и 16-м, Адыгэ Республикэм и апшъэрэ мэхькэмэм унашъо ыщтагъ, Адыгэ Iофым дэлажьэрэ Адыгэ кIалэу Хъуадэ Аднан хьапсым къычIагъэкIыжьынэу ыкIи ащ бзэджагъэ Iофэу къыпалъхьэрэм имэхькэмэ кIофэ нэс унэм къимыкIэу ысынэу. Джащ фэдэу Адыгэ Республикэм щыщ активистгорэм къытиIуагъ. 

Непэ, Iоныгъом и 16-м, сыхьатэ 14.30, Мыекъуапэ къалэ мэхькэмэр Аднан иIоф фэгъэхьыгъэу иатIуанэрэ зэхэсыгъор щыIэщт. Апэрэ зэхэсыгъор Iоныгъом и 6-м, щыIэгъагъ. 

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, жъоныгъуакIэм и 5-м (2016) щегъжьагъэжьагъэу непэ нэс Аднан хьапсым чIэсыгъ. 

Адыгэ активистхэм къызэраIорэмкIэ Хъуадэ Аднан Адыгэ Iофым зэрэпылъым пае ыкIи Адыгэ лъэпкъ-гъэкIодыр дунаемкIэ ащтэнэу зэрэдэлажьэрэм пае хьапсым чIагъэтIысхьагъ. ИлъэситIу ипэкIэ мафищэ хьапсым чIагъэсыгъагъ, мазэ заулэ ипэкIэ мафэ 8 чIагъэсыгъагъ. Иунэ идучан бэрэ къаплъэхьэу хъугъэ.

http://tuapsepress.com/full.php?id=826

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Дунае
Кавказ Урысие
Диаспорэ
Тхыгъэхэр
Хэкугъэзэжьын
Адыгэ УпчIэ
Археологиер Экологиер
Спортыр
Туризм