Хъуадэ Аднан имэхькэмэ Iоныгъом и 16-м лъагъэкIотагъ


Адыгэ Iофым дэлажьэрэ Адыгэ кIалэу Хъуадэ Аднан, непэ, Iоныгъом и 6-м, сыхьатэ 14.30-м имэхькэмэ (суд) Мыекъуапэ къалэ мэхькэмэм щырагъэжьагъ. Бзэджагъэ Iофэу Аднан къыплъыхьэрэр полициехэм ахъщэ аритынэу игухэлъыгъ аIо полициехэм. Мэхькэмэр сыхьатищэ кIуагъэ ытIанэ ар мы мазэм и 16-м сыхьатэ 14.30-м лъагъэкIотагъ. Джащ фэдэу Адыгэ республикэм щыщ активистгорэм къытиIуагъ. 

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, жъоныгъуакIэм и 5-м щегъжьагъэжьагъэу непэ нэс Аднан лажьэу къыфалъэгъорэмкIэ мэхькэмэ амышIэу хьапсым чIэсыгъ. 

Адыгэ активистхэм къызэраIорэмкIэ Хъуадэ Аднан Адыгэ Iофым зэрэпылъым пае ыкIи Адыгэ лъэпкъ-гъэкIодыр дунаемкIэ ащтэнэу зэрэдэлажьэрэм пае хьапсым чIагъэтIысхьагъ. ИлъэситIу ипэкIэ мафищэ хьапсым чIагъэсыгъагъ, мазэ заулэ ипэкIэ мафэ 8 чIагъэсыгъагъ. Иунэ идучан бэрэ къаплъэхьэу хъугъэ.