07 October 2016

13.10.2016 - «Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм» Иорданием зэхахьэ щишIыщт


Чъэпыогъум и 13-м, 2016-рэ илъэсым, сыхьатэ 19.00-м, дунае хасэу «Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэ» (CRO) зыфиIорэм Иорданием зэхахьэ щишIыщт. Ар Амман дэт къэшъуакIо-купэу Алджил-Алджадид зыфиIорэм иунэ щырагъэкIокIыщт. 

Зэхахьэр дунае хасэм (CRO) фэгъэхьыгъэщт. Ащ пшъэрылъэу иIэхэм, Iофэу игъэцэкIагъэхэм, тапэкIэ ыгъэцэкIэщтхэм къатегущыIэщтых ыкIи къагъэлъэгъощтых.

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф