02 October 2016

МыАдыгэхэр АдыгабзэкIэ мэгущыIэх мэпсалъэх


МыАдыгэхэр бзыуцIыкIухэм афэдэу АдыгабзэкIэ мэгущыIэх мэпсалъэх

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф