29 October 2016

Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэ Адыгэ кIалэу лажьэ зимыIэр хьапсым чIадзагъэу чIэс

Мухьамэд ипшъашъэцIык1ухэмрэ икIалэцIыкIурэ

Адыгэ Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэ Адыгэ кIалэу, Сирие заом къыхэкIыжьыгъэу, Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Мамхыгъэ щыпсэущтыгъэу, Бэлкъар Мухьамад, щышъхьэIум и 29-м, хьыкумэт къулыкъухэм аубыти къалэу Ростов-На-Дон ащи хьапсым чIагъэтIысхьагъ Урысие Федерацием рафыным пае. Ау КIалэр джыри Урысие Федерацием рамыфыгъэу мазитIу хъугъэу хьапсым чIадзагъэу чIэс. 

Илъэс ипкIэ хьыкумэт къулыкъухэм Мухьамад Сирие паспортэу иIыгъагъэр тэрэзэп аIуи Iырахыгъагъ ыкIи хэкум утыгъэкIыщт къыраIогъагъ. Мухьамэд зи зэримылажьэр къыущыхьатыным пае мазэ заулэ ипэкIэ Сирие къэралым илIыкIоу Москва дэсым идэжь кIуи паспорткIэ къыдихыжьыгъ. Ау ащ емылъытыгъу аубытыгъ . 

Мухьамэд иунагъо хэкум щыпсэуным пае ятхьапэ Iофхэр игъэпсынэу хьыкумэт къулыкъухэм амал къыратыгъэп, непэ иунагъо закъо щыщхэр зэфэшъхьэф хэгъэгухэм ытэкъохьыгъэхэу исых.

Бэлкъар Мухьамад

http://tuapsepress.com/full.php?id=839

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф