23 December 2016

КАФФЕД-р Дунае Адыгэ Хасэ зыфаIорэм дэлэжьэжьырэп


Тыркуем щылажьэрэ хасэу "Кавказ Федерацие" (КАФФЕД) зыфиIорэм исовет, тыгъэгъазэм и 22-м, джапсалъэ къитыгъ. Ащ зэритымкIэ КАФФЕД-м Iофэу къиIэтыгъэхэр Дунае Адыгэ Хасэм ыгъэцакIэхэфэ нэс, зэпхыныгъэхэр КАФФЕД-м Дунае хасэм дыриIэщтхэп. 

Джэпсалъэр ТыркубзэкIэ тхыгъэу КАФФЕД-м исайт къырагъэуцуагъ. 

Анахь организацие инэу Адыгэхэм яIэр КАФФЕД-р ары . Ащ хасэ 60 фэдиз хэт. Ахэм ялIыкIохэр КАФФЕД-м исовет хэтых. 

Тхьэмафэ ипэкIэ Дунае Адыгэ Хасэм зэIукIэу Налщыч щыриIагъэм КАФФЕД-м илIыкIохэм ягугъу къыщашIыгъэп. 


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Дунае
Кавказ Урысие
Диаспорэ
Тхыгъэхэр
Хэкугъэзэжьын
Адыгэ УпчIэ
Археологиер Экологиер
Спортыр
Туризм