Адыгэ хасэу Иорданием щыIэхэм Карак къыщыхъугъэм пае джапсалъэ къашIыгъ

СэмэгумкIэ: Абдулахь атIуанэрэ Карак къыщыхъухэрэм алъэплъэ. Ащ идэжь щыс офицерэр Адыгэмэ ащыщ. 

Тыгъэгъазэм и 21-м, Иордание хэгъэгум щыIэ Адыгэ хасэхэм, Иорданием ит къалэу Карак терористхэр къызэрэтебэнагъэхэм зэрэдырамгъащтэрэр ыкIи ахэм зэрапэуцожьыщтыхэр къыщаIоу джапсалъэ къашIыгъ.

Ащ чIэдзэжьыгъэх, Адыгэ шIышIэ хасэ гупчъэ, нахьыжъ Адыгэ хасэ, Адыгэ клубэу "Ал-Ахли", Адыгэ клубэу "НыбжьыкIэхэр" (Алджил-Алджадид), "Адыгэ культурэ дунае академикэ", Налщыч университым къыкIэкIыгъэхэм я хасэ, зэдэлэжьэныгъэ хасэу "Къамэ", Бизнес хасэу "Кубан".

Джэпсалъэм джыри къыщаIо, Иорданием ипачъэхьэу Абдулахь атIуанэрэм зэрэкъотыщтхэр. КIэухэм, лажьэ зимыIэу къалэу Карак хэкIодагъэхэм яунагъохэм афэтхьэусыхэх.

Тыгъэгъазэм и 18-м, къалэу Карак, нэбгрэ заулэ хъурэ терористхэр милицием хэтхэм къахаохи зы куп къаукIыгъ ытIанэ ахэм чIаIэжьын агухэлъыгъ ау Иордание милициемрэ дзэмрэ терористхэм аужьы ыхьахи, зы унэгорэм къыщауцохьыхи щаукIыгъэх.