19 December 2016

Беслэней Зайнал-Абидин тхылъэу къыдигъэкIыгъэм фэгъэхьыгъэ зэIукIэ Анкъара щыкIуагъ


Тыгъэгъазэм и 16-м, Тыркуем икъэлашъхьэу Анкъара щылажьэрэ "Анкъара Адыгэ  хасэм" иигъэжьэнкIэ, Адыгэ Iофым, Адыгэ тхыдэм  адэлажьэу, докторэу Беслэней Зайнал-Абидин тхылъэу "Тыркуем щыпсэурэ Адыгэхэм ятхыдэ яполитикэ" къыдигъэкIыгъэм фэгъэхьыгъэ зэIукIэ Анкъара щырагъэкIокIыгъ. 

Ащ Беслэниер итхылъ къытегущыIагъ ытIанэ зэIукIэм хэлэжьагъэхэм яупчIэхэм джэуапхэр аритыжьыгъэх. Ащ нэужьым тхылъхэм ицIэ чIэдзэжьыгъэу афиугощыгъэх. 

Анкъара Адыгэ хасэм фэшъхьэфэу зэIукIэм изэгъэфэн хэлэжьагъэх КАФФЕД-рэ, КАФДАВ фондымрэ.


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм