Адыгэ орэд пчъыхьэ зэхахьэ Истамбул щыкIощт


Тыркуем щыIэ Малтэпэ Адыгэ хасэм иегъэжьэнкIэ тыгъэгъэзэм и 24-м, Адыгэ орэд пчъыхьэ зэхахьэ Истамбул щырагъэкIокIыщт. Ащ орэдыIоу хэлэжьэщтхэм ахэтыщт Афащыжъ Амин.

Пчъыхьэ зэхахьэ Туркан Сайлан культурэ гупчъэм сыхьатэ 19.30-м щырагъэжьэщт. 

УпчIэхэр мы телефонымкIэ: +90 532 425 0891