11 December 2016

Адыгэ орэд пчъыхьэ зэхахьэ Истамбул щыкIощт


Тыркуем щыIэ Малтэпэ Адыгэ хасэм иегъэжьэнкIэ тыгъэгъэзэм и 24-м, Адыгэ орэд пчъыхьэ зэхахьэ Истамбул щырагъэкIокIыщт. Ащ орэдыIоу хэлэжьэщтхэм ахэтыщт Афащыжъ Амин.

Пчъыхьэ зэхахьэ Туркан Сайлан культурэ гупчъэм сыхьатэ 19.30-м щырагъэжьэщт. 

УпчIэхэр мы телефонымкIэ: +90 532 425 0891

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм