Адыгэ щыухэр къуаджэм зэрэбламыгъэкIыгъэхэм пае бырсыр къикIыгъ


Iоныгъом и 17-м, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщ щыу 30 фэдиз республикэм ит къушъхьэу Къэнджал дэкIоягъэх илъэс 310-рэ ипэкIэ а къушъхьэм Адыгэхэр Тэтархэм зэратекIогъэхэр хагъэунэфыкIыным пае. Мы хъугъэ-шIагъэм Къэнджал заокIэ еджэх.

Илъэс 10 ипэкIэ мы хъугъэ-шIагъэр хагъэунэфыкIынэу Адыгэ щыухэр а къушъхьэм зежьэхэм, Бэлкъар къуаджэу Кенделен дэсхэр къуаджэм дэкIырэ гъогур зэфашIи Адыгэ щыухэм къапэIуоцогъагъэх. Ащ бырсыр къикIыгъагъ. Джащ фэдэу джыри зэ Iоныгъом и 17-м, Кенделен дэсхэм гъогур зэфашIыгъ ау Адыгэ щыухэр а къуаджэм дэкIырэ гъогум дамыхьэхэу къуаджэм игъунэкIэ блэкIыгъэх. Мы къэбарыр интернетым зыщэIум Адыгэ кIалэ мин заулэ Кенделен къэкIуагъэх. Полицыехэр зыдэIутыгъэ къоджэ дэхьапIэм бырсыр тэкIу щыхъуи ытIанэ а кIалэхэр къуаджэр лъэсэу зэпрачъыгъ ыкIи къагъэзэжьи къуаджэм къыдэкIыжьыгъэх.

Адыгэ щыухэр Къэнджал чэщ 2 къытелъыгъэх ытIанэ ахэр Iоныгъом и 19-м къехыжьынхэу фежьагъэх. А мафэ дэдэм джыри зэ Адыгэ кIалэхэр Кенделен идэхьапIэ къыщызэрэугъоигъэх. Ащ полицие бэ Iутыгъ гъогур зэфашIыгъэу. Адыгэ кIалэхэр гъогум рамыгъакIохэу полициехэр къапэуцуагъэх ыкIи ащ бырсыр Iухъухьагъ. КIалэ куп уIагъэ ыкIи кIалэ куп полицием ыубытыгъ. ЫтIанэ, Адыгэ кIалэхэр Кенделен къыIукIыжьыхи Налщыч дэт республикэм ихьыкумэт зычIэс унэм къыщызэрэугъоигъэх. КIалэхэр дэхэцыкIоу утыкум итыгъэх ау ахэм джыри зэ полициехэр къахахьи Адыгэ кIалэхэм зэхратэкъуагъэх ыкIи зы куп аубытыгъ. А уахътэ дэдэм Адыгэ щыухэр Къэнджал къехыжьыгъэх ау ахэр Кенделен дамыхьэхэу къуаджэм игъунэкIэ къыблэкIыжьыгъэх.

Мы мафэм тефэу, Iоныгъом и 19-м, Дунае Адыгэ Хас зыфаIорэм зэфэс Налщыч щыриIагъ ау ахэр мы бырсырэу къэхъугъэхэр щымыIэхэм фэдэу, зи мыхъугъэм фэдэу, Адыгэ Iофыр лъэтэгъэкIуатэ аIоу, щхэхэу, ешъохэу, тхъэжьыхэу зэхэсыгъэх.

Мы хъугъэхэм ехьылIагъэу интернетым къызэрэщатхыгъэмкIэ Адыгэ кIалэ заулэ уIагъэ, полицием щыщ зы уIагъэ ыкIи Адыгэ кIалэ 50 фэдиз полицием ыубытыгъэх.

adyg-afisha.ru