Иордание: Адыгэ бзылъфыгъэ министрэу ашIыгъ


Чъэпыогъум и 11-м, Иорданием ипремер министрэу Алразаз Умар хьыкумэтым зэхъокIыныгъэхэр фишIыгъэх. Ащ министри 10 я IэнатIэхэм IуигъэкIыхи, ахэм яблэкIэу министри 7 ыгъэнэфагъ. Социальнэ хэхъоныгъэхэмкIэ министрэу Исхьакъат (Хьэлащтэ) Басмэ ыгъэнэфагъ.

Иордание хэгъэгур зэрагъэуцурэ къакIорэ, ащ хьыкумэтэу иIагъэ пстэуми Адыгэхэр ахэтыгъэх. Премер министрэ IэнатIэри аIыгъэу къыхэкIыгъ.

Исхьакъат (Хьэлащтэ) Басмэ ипэм зэфэшъхьэф хьыкумэт IэнатIэхэр зэрихьэгъагъэх. Аужьырэу ар "Иордание хэгъэгу фонд IэпыIэгъу" зыфиIорэм итхьэмэтагъ.

adyg-afisha.ru