13 September 2018

Къэбэртаем щыщ кIэлитIу Опшоронск районым щаукIыгъэх


Интернетым къызэрэщатхырэмкIэ Iоныгъом и 2, (02.09.2018) Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм ит Адыгэ къуаджэу Кубэ щыщ кIэлитIу Краснодар краим ит Опшоронск районым щаукIыгъэх. КIэлитIур а районым гъогу гъэцэкIэжьын Iофхэмэ лэжьакIоу ахэтыгъэх.

УкIакIор полицием ыубытыгъэм фэдэу къатхы ау ыдж нэс зэрэУрысыеу мы хъугъэ шIагъэм ехьылIагъэу СМИ-хэм зи къатхыгъэп ыкIи къаIуагъэп.

adygplus.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф