Хэт нэхъ дахэр – Фаридэ, Зульфия, Юлие? (Адыгэ Псалъэ)

Студент пщащэ дахэкIейхэм яхэтщ КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий.

ЩIышылэм  и  25-м Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIащ Урысей студентхэм  я махуэм теухуа гуфIэгъуэ Iуэхухэр.

Сыхьэт 11-м щIадзэри, университетым и факультет псоми щагуэшащ КъБКъУ-м щеджэ хъыджэбз пэрытхэр къыхэхыным теухуауэ гъэ къэс къызэрагъэпэщ зэпеуэм хэтыну зэрырагъэблагъэ тхылъхэр. АдэкIэ университетым и пэш нэхъыщхьэм къыщызэрагъэпэщащ езы студентхэм ягъэхьэзыра шхыныгъуэ нэхъыфIхэр къыхэхыным теухуа зэпеуэр. КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий, университетым и президент Къарэмырзэ Барэсбий, а махуэм къехуеблэгъа хьэщIэхэу КъБР-м и Парламентым и депутатхэу Азычэ Светланэрэ Къардэн Муратрэ Iэнэ къэс бгъэдыхьэурэ шхыныгъуэхэр зыIуагъэхуащ.

«ГъащIэм фыхэзэгъэну, фи Iуэху дэкIыну сынывохъуэхъу. Абы папщIэ дэри тхузэфIэкI псори длэжьынщ», – жиIащ олимп чемпион Къардэн Мурат.

АдэкIэ дауэдапщэхэм щыпащащ режиссёр цIэрыIуэ Сокуров Александр КъБКъУ-м къыщызэригъэпэща творческэ мастерскойм. Абы щрагъэкIуэкIащ университетым и  хъыджэбз  нэхъ  зэкIэлъыкIуэр къыхэхыным теухуа зэпеуэр. Ар къыщызэIуихым Алътуд Юрий жиIащ: «Нобэ студент псоми я махуэшхуэщ, нэжэгужагъэм, гуфIэгъуэм я махуэщ. Псоми гукъыдэжышхуэ яIэну, конкурсым щызэпеуэхэр текIуэну сохъуэхъу».

Зэпеуэм хэтыну зезыгъэтха хъыджэбз 15-м ящыщу кIэух Iыхьэм нэсыфар 7-рщ. Абыхэм я щIэныгъэр, зэхэщIыкIыр здынэсыр, я творческэ зэфIэкIхэр къагъэлъэгъуэну къапэщытт. Апхуэдэу адэкIэ къагъэлъэгъуэн хуейт уэрэд зэрыжаIэфыр, къызэрыфэфыр, усэхэм къызэреджэфыр. Конкурсыр щекIуэкI зэманым апхуэдэу утыку къихьащ КъБКъУ-м и «Амикс», «Каллисто», «Импульс» творческэ гупхэр. И зэфIэкIыр щIалэгъуалэм я пащхьэм щигъэлъэгъуащ Москва дэт «Кураж» театрым и актёр, уэрэджыIакIуэ щIалэ Теунэ Джэмал.

Конкурсым кърикIуахэм япкъ иткIэ номинацэ щхьэхуэхэмкIэ текIуауэ жюрим къилъытащ биологие факультетым щеджэ Бирюковэ Юлие, педколледжым щыщ Ахматовэ Зульфия, филологиемкIэ институтым щыщ Нэзрэн Фаридэ сымэ.


Зэпеуэм щытекIуа пщащэхэр