ХъурцэмкIэ парламент хэдзынхэм защыфагъэхьазыры


Хъурцэм парламент хэдзынхэр мы илъэсым чъэпыогъум и 8 щырекIокIыщтых. Ащ хэлэжьэщт политик купхэм хэхынхэм зафагъэхьазырых джырэкIэ. 

ЛIышъхьэм иунашъо игъэцэкIэн щиублэщт шышъхьаIум и 8 ыкIи политик купхэм зыкъагъэлъэгъоныр гъэунэфыгъэу ащыгъум рагъэжьэщтэу бэмышIэу къыIуагъ Хъурцэм илIышъхьэу Маргвелашвили Георгий. 

Ау хэгъэгум ипремьер-министрэу Квирикашвили Георгий мэлылъфэгъум и 18 къызэриIуагъэмкIэ хэдзынхэм апэкIэ къакIорэ уахътэм зырагъэжьэщтыр джыри амыгъэнэфагъэгоу ары. Джырэ хъурцэ унэшъошIым Iут политик купэу «Хъурцэ хъопсапIэ» зыфиIорэмрэ ащ иоппозицэу щыт «Лъэпкъ кIо» - мрэ афэшъхьафхэу нэмыкIхэри хэхыныгъэхэм ахэлэжьэщтых.

Ахэр анахьыбэрэмкIэ, «Хъурцэ хъопсапIэу» хэдзынхэм изакъоу хэлэжьэнэу унашъо зыштагъэм гощэгъэгъэхэ политик купхэр арых. 

Ахэр зы куп зэхэщагъэ мыхъухэу, зырызэу хэдзынхэм зыкъыщагъэлъэгъонэу агъэнафэу къэбар лъыгъэIэс амалхэм къаты. Хэхынхэм ахэлэжьэщт полит купхэм ахэт зырызхэм къызэрэхагъэщрэмкIэ, хэхыныгъэхэм зэрахэлэжьэщт шIыкIэхэр джырэкIэ агъэнафэх ежь якуп кIоцIкIэ.

БэмышIэу «Лъэпкъ Демократ Институт» зыфиIорэ америк кIэупчIэкIо купым Хъурцэм щыригъэкIокIыгъэ кIэупчIэныгъэхэм якIэуххэу къахьыжьыгъэхэмкIэ, цIыфмэ хэдзынхэм амакъэ зыфатынэу фэягъэхэмкIэ къаIуагъ, «Хъурцэ хъопсапIэм» - процент I5, ащ иоппозицэу щыт «Лъэпкъ кIом» - процент 13 къыхьыщтыгъэу. 

Мыщ дакIоу зэупчIыгъэхэм я процент 60 ехъумэ къаIуагъэу ары хэдзынхэм къащыхахыщт политикэ купыыр джыри зэрамыгъэунэфыгъэр. 

Парламент хэдзынхэу Хъурцэм бжыхьэм щыIэщтхэм ахэлэжьэщтмэ ащыщ «Шъхьафит демократхэр» зыфиIорэу Аласания Ираклий зипащэр. Фитыныгъэ Радиом Аласания къызэрэриIуагъэмкIэ, ялэжьэнкIэ анахьэу экономик лъэныкъор ары анаIэ зытырагъэтыщтыр.

Аласания: Тэ хэдзынхэм зафэтэгъэхьазыры экономикэмкIэ тизэхэгъэуцуагъэхэмкIэ. Тизэхэгъэуцуагъэхэр мы Iофым тегъэпсыыхьэгъэ кIэлъыплъакIохэм етэгъэплъых. АпэрэмкIэ экономикэ щытыкIэр зыпкъ игъэуцогъэжьыным тынаIэ едгъэтынэу тэгъэнафэ, сыда пIомэ тицIыфхэм IэпыIэгъу ящыкIагъ, къэралыгъом къыпкъырыкIэу IэпыIэгъу ящыкIагъ, сатыур лъыдгъэкIотэным пае, IофшIэпIэ чIыпIэхэр нахьыбэу тиIэным пае. Сэгугъэ, цIыфхэм хэхыныгъэ зафэ ашIынэу, зыхэшIэныгъэ закъокIэ армырэу, политик IофышIэхэм анахь зэхэгъэуцогъэ тэрэзэу къагъэлъыгъорэм къыпкъырыкIхэу. 

ДжырэкIэ Хъурцэм иунэшъошI Iут политик купэу «Хъурцэ хъопсапIэр» 2012 илъэсым жъоныгъуакIэм и7 ыгъэпсыгъагъ хъурцэ сатыушIэу Иванишвили Бидзинэ. 

А илъэсым чъэпыогъум и I щыIэгъэ парламент хэдзынхэм купым макъэхэм анахьыбэр къыхьыгъагъэх, «Лъэпкъ кIоу» Хъурцэм иIэшъхьэтетыгъэу Саакашвили Михаил зипэщыгъэм къыхьыгъэ макъэхэм ашъхьадэкIи. 

2013 илъэсым «Хъурцэ хъопсапIэм» къызхигъэкIгъэгъэ Маргвелашвили Георгий къэралыгъом иIэшъхьэтетэу хахгъагъ.

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис, Тбылыс