Адыгабзэм икъэухъумэнкIэ дунэе комитетым иемызэгъ-джэпсалъ

Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм ипарламент ихэбзэихъухьэхэмэ ашIыгъэ унашъом зэремызэгъыхэрэр Адыгабзэм икъэухъмэнкIэ дунэе комитетым къыреIотыкIы. 
Ащ ипащэхэмэ зэкIэри зэрагъэгугъэщтыгъэхэм емылъытыгъэу, «КъБР-м  игъэсэныгъэ» зыфиIорэ хэбзэгъэуцугъэм адыгабзэм фэгъэхьыгъэ зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэхэп.  

КъБР-м ихэбзэихъухьэ къулыкъу хэтхэмэ ашIыгъэ унашъомкIэ республикэм ис кIэлэцIыкIухэмэ яныдэлъфыбзэ зэрагъэшIэнымкIэ консититуцием къаритырэ фитыныгъэхэр аукъох. Фэдэ унашъор ныдэлъфыбзэмкIэ ыужыкIэ лъыкIотэрэ тарихъ лъэубэкъоу мэхъу ыкIи хэбзэихъухьэхэмэ ящыIэныгъэ мызэфагъэм итамыгъэу къыхэнэщт.

Хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэхэр фашIынхэу, яхэукъоныгъэу кIодыпIэм уфэзыщэн зылъэкIыщтыр  агъэтэрэзыжьынэу КъБР-м  ипарламент хэтхэмэ зафэтэгъазэ. Республикэм щыпсэурэ кIэлэцIыкIухэмэ шIокI имыIэу  Къэбэртэе-Бэлъкъарым игурыт еджапIэхэмэ ныдэлъфыбзэр ащызэрагъэшIэнэу щыт.

Адыгабзэм икъэухъумэнкIэ дунэе комитет

ЕмыкIужъ Андзор, Нальчик, Кэбэртае-Бэлъкъар, УФ
Бгъанэ Алый, Мыекъуапэ, Адыгея, УФ
Шардан Зарамук , Черкеск, Кэрэщай-Черкес, УФ
Джэрыджэ Аида, Москва, УФ
Абыдэ Зэки, Стамбул, Тыркуе
Емыш Жантий , Нью-Джерси, США
Пщыдатэкъу Наурыз , Амман, Иордание
Оркъыжъ Аднан, Кфар-Кама, Израиль
Абзах Нарт, Дамаск, Сирие
Хэкужъ Олид, Торонто, Канада
Джингиз Диниз,  Берлин, Германия
Нажэ Уаджди, Дубай, ОАЭ
Жалокъо Блан , Гаага, Голландие
Хьатыкъуай Кубан,  Брюссель, Бельгие
Хэкужъ Морис, Сидней, Австралие
13.03.2014