Кавказым щаукIыгъэ журналистхэм яIофхэр зэхагъэкIынхэу къагъэгугъагъэх

Путин игухэлъ зэхэгъэкIакIохэм  афигъэуцунэу, Кавказым щаукIыгъэ журналистхэм яукIыныгъэ  Iофхэр зэхэгъэкIыныгъэ ашIынхэу. Урысыем и президент Владимир Путин ЦIыф фитыныгъэхэмкIэ хасэм изэхэсыгъо къызэрэщиIуагъэмкIэ ащ къегъэгугъэх зэхэгъэкIэкIо купхэм япащэхэм  афигъэуцунэу, Дагестаным щаукIыгъэ журналистхэм яIофхэр зэхагъэкIынхэу. ЦIыф фитыныгъэхэмкIэ хасэм хэт журналист Максим Шевченко Путин ынаIэ тыридзэнэу зыфигъэзагъ, Дагестаным журналист щаукIыгъэм щыщ  парми иIоф зэрзэхамгъэм.

«2000-рэ илъэсым щыублагъэу, Дагестаным  бзэджэшIэ зэфэшъхьафхэм аIэ чIэгодагъэу хъугъэ журналист нэбгырэ I5.   Зы нэбгырэ иукIыныгъэ зэхагъэкIыгъэп. Сэ бэрэ Дагестаным  сыщэлэжьэ ыкIи аукIыгъэхэр зэкIэ синыбджэгъоу щытыгъэх,  къэбархэмкIэ министэрэу щытыгъэ Загир Арухов, теле-радио компан "Дагестан"  ипащэу щытыгъэ Гаджи Абашилов, опозицэу щытыгъэ  Хаджимурад Камалов, Ахмеднаби Ахмеднабиев. ЖъалымагъэкIэ аукIыгъэх тиIофшIэгъухэр. Хаджимурад Камалов Мэхьач къэлэ гупчэм щаукIыгъ,гъэзетэу ар зыщылажьэщтыгъэ чIэхьапIэм дэжь. Малик Ахмедилов журналист ныбжьыкIэу бзипI зышIэу Германием, Англием  ащеджагъэу щытыгъэр ашэкIэ аукIыгъ.  УкIыныгъэ горэхэми шыхьатхэм якъэIоныгъэхэр щыIэх,  ау зэхэгъэкIыныгъэ Iофхэр  лъыкIуатэхэрэп. КъызэсщыхъурэмкIэ, унэшъошI шъхьаIхэр  Iофым хэмыIабэу, о уиIоф хэмылъэу,тидэлэжьэгъу аукIыгъэм яIофхэр зэхэгъэкIыгъэ хъущтэп. Ахэм апсэ атынэу хъугъэ  Урысыем иконситуциер, демократиер агъэпытэнымкIэ, гъэкIагъэу  къэралъыгъо зэгъэзэфагъэ гъэпсыгъэнымкIэ демократиер ылъапсэу, ащ къыхиубытэу Темыр Кавказ чIыналъэри . Сэ къызэрэсщыхъурэмкIэ зи ычIыпIэ икIыщтэп. Сэ тхыгъэ къыпфэзгъэкIуагъ, аужрэ уахътэм къэхъухъэ- къэхъу къашIэ гумэкIыгъохэкIэ, кIэкIэу къыщысIоу. Аужрэу къэхъугъэр Дагестаныр арэп къызщыхъугъэр, ар Къэбэртэе Бэлкъарым къыщыхъугъ. Куашэ Тимур сэ езгъэджагъэу, згъэсагъэу щытыгъ, ар атыгъуи мыпсэужьэу  къагъотыжьыгъ,ыблыгучIэ сэмэгу зыгъэлъэн уц мастэкIэ  халъхьагъэу. ЗэхэгъэкIыныгъэхэр екIокIых, республикэ пащэ КIокIо  Юрэ а IофымкIэ сыдэгущIагъэу щыт,ащ  ынаIэ чIэтэу зэхэгъэкIыныгъэхэр зэррагъэкIокIрэмкIэ. ШъхьаIыр, журналист аукIыгъэхэм яIофхэр зэрзэхэмгъэкIыгъэхэм  егъэпсы  мырэхьатныгъэр  ыкIи емзэгъыныгъэр шъолъырхэмкIэ, конситуцием ишъапхъэхэр гъэпсыгъэ хъунхэмкIэ ыкIи  демократием  ишапхъэр щыIэныгъэм  щыгъэпсыгъэнхэмкIэ. Сэ игугъу къэсымышIын слъэкIыгъэп тиныбджэгъухэр зэраукIыгъэм. »

Урысыем и президент Владимир Путин къегъэгугъэх, Дагестаным щаукIыгъэ журналистхэм яIофхэр зэхагъэкIынхэу 

« Сэ къызэрэсщыхъурэмкIэ, ащ фэдэ бзэджэшIагъэхэр цIыфыныгъэм пэшъуекIоу зэрашIэм, анахьэу укIыныгъэхэр зэхагъэкIын фае,цIыфыр сэнэхьатэу зэрылажьэрэм емылъытыгъэу,цIыфыр бзэджашIэм ыIэ кIэкIодагъэу зыхъурэм. Сэ къыбдесэгъаштэ  журналистхэр апэрэ чIыпIэм зэрэщытхэмкIэ. Сэ шъукъэсэгъэгугъэ, непэ щыублагъэу  зэхэгъэкIэкIо купхэм  япащэхэм, Iофым  анаIэ тыразгъэдзэщтэу».

Фитыныгъэ радиом игущIэгъугъэ Дагестаным щыщ журналист  Алик Абдулгамидов  ехъырэхъышэныгъэ ешIы, журналист аукIыгъэхэм яIоф зэхагъэкIынэу,  къэралыгъо пащэм гъэгугъэныгъэ къышIыгъэу щытми.

«Сэри сыжурналист,адрэ цIыфхэм афэдэу сэри сыфай а  бзэджэшIагъэхэр зэкIэ къызэIуахынэу, хэта язгъэукIыгъэхэр? хэта ахэр зыукIыгъэхэр?, хэти пшъэдэкIыжь рагъэхьынэу  сыфай.  Журналистхэр зэраукIыгъэм, охътэ дэхэкIае текIыгъ, арышъ непэ къины къэпIоныр  бзэджэшIагъэхэр къызэIуахын алъэкIынэу ущыгугъуныр, плъыр-стырзэ Iофыр зэхэгъэкIыгъэу зымыхъурэм ыкIи бзэджэшIэр  къызамыубытрэм, шIошI хъугъае,  кIэм нэсэу Iофхэр зэхэгъэкIыгъэ хъуныр ».

ЦIыф фитыныгъэхэмкIэ хасэм хэт журналист Максим Шевченко зэриIорэмкIэ,Урысыем бдзэджэшIэ купхэм унэшъошIхэр ягъусэу зэрэхъугъэм  егъэхьылъэ, журналистхэмкIэ укIыныгъэ Iофхэр зэхагъэкIынхэр. Журналистхэр аукIыным иушъхьагъоу мэхъу бдзэджэшIагъэхэр къычIагъэщэу зэрэхъухэрэр. ЧIыпIэ унэшъоIшхэри, къарыу къулыкъухэри егъэразэх зэпхыгъэу  мылку къэкIуапIэ яIэу, яIахьэ къызэраIэкIахьэрэм.  Къуалъхьэ зытхэри разэх, ящыкIагъэ чIыгур къаIэкIахьэ, щапIэхэр къызэIуахых,фэшъхьафэу зыфаери къадэхъунэу агъэпсы.

Фитыныгъэ радио