Адыгэ жылагъуэ IуэхущIакIуэм хабзэхъумэхэм иджыри къытракъузэ

Иджы дыдэ утыку къихуащ адыгэ жылагъуэ IуэхущIакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Iэхъуэхъу Андзор къару къулыкъухэм иджырикIи къытракъузэн щамыгъэтауэ хъыбархэр.

Хуитыныгъэ Радиом и хъыбархэм зэрыхэтащи,  2014 гъэм мазаем и 7-м Сочэ къалэ и дейж ЩIымахуэ Олимп джэгухэр зэрыщIидзэм ипкъ итуэ адыгэхэм лъэпкъгъэкIуэд Урысей Империем къызэрырищIылIам къыхэкIкIэ щIалэгъуалэ гуп Налшык къалэ и деж щызэхуэсри я мыарэзыныгъэр къыщагъэлъэгъуауэ щытащ.

Абы ипкъ иту Iэхъуэхъу Андзор Урысейм и къару къулыкъухэм яубыдри экстремизмым ебэн IуэхущIапIэ Налшык къалэ дэтым яшауэ щытат.

НэхъапэIуэкIэ «Кавказский узел» информ къулыкъум утыку къызэрырилъхьамкIэ Iэхъуэхъу Андзор мы IуэхущIапIэм яша нэужьым хабзэхъумэхэм лей къыкIэлъызэрахьэу удын ирагъэхьахэм къыщынэмыщIа электро къару зыхэт IэщэхэмкIэ еуахэщ.

Абы иужькIэ Iэхъуэхъу Андзор яубэрэжьа нэужьым езым зэрыжиIэмкIэ абы фэбжьышхуэхэр къытехуащ.

Мыбы ипкъ иту  абы и кIуэцIыр хъейят, и тхыр къыдахуат, и дзажэхэр къутащ.
Абы и мызакъуэу нэгъуэщI игъусахэми апхуэдэ фэбжьхэр яхьахэщ.

Андзорым игъусащ абы и къуэш Iэхъуэхъу Асланбеки.  А псом иужькIэ а Iуэхум хьэкумыр хэплъа нэужьым Iэхъуэхъу Андзорым къытралъхьащ махуипщIкIэ хьэпсым исын хуейуэ. Мы Iуэхугъуэр дунейпсом икъукIэ хэIущIыIу щыхъуауэ щытащ.

А къэхъуам папщIэ я мыарэзыныгъэхэр къагъэлагъуэу Урысейм, Израилым, Америкэ Штат Зэкъуэтым, Тыркум, Германым, Латвием, Иорданым, нэгъуэщI къэралхэмикIи цIыхухэр къыдыхьэхэурэ я мыарэзыныгъэхэр къыщагъэлъэгъуахэщ.

Израилым щыIэ Урысейм и лIыкIуэ унэм и деж абы шыпсэу адыгэ гуп зэхуэсхэри я мыарэзыныгъэхэр къыщагъэлъэгъуауэ щытащ.

А псом иужькIэ хабзэхъумэхэм мызэ мытIэу Iэхъуэхъум и унэр щIапщыкIахэщ.  Республикэм щыпсэу къулыкъущIэхэр ар зэрыпсэу Iуэхум теухуауэ лъэпощхьэпо къыхуэхъун щIадзащ.

Андзор мылъку къызыхихыу зэрыпсэу р жыг хадэ игъэкIыу арат.  АрщхьэкIэ Iэхъуэхъу Андзор ахэм щхьэкIэ яхуэгъэшынакъымэ.

Уеблэмэ абы езым и гукъыдэжкIэ лей къезыха хабзэхъумэхэр Урысей хабзэм зэребэкъуар зэхигъэкIыным папщIэ Ростов щыIэ зыхэгъэкIакIуэ щхьэхуитхэм захуигъазэри ахэр Iуэхум хэплъэнукъыхишащ.

Абы ипкъ иткIэ иджы дыдэ хабзэм хуит имыщIауэ хабзэхъумэхэм щIэрыщIэу Iэхъуэхъу Андзор и унэр щIапщыкIащ.  А  Iуэхум и лъабжьэ щIэлъымрэ абы и къекIуэкIыкIэмрэ Хуитыныгъэ Радиом къыжриIащ езы Iэхъуэхъу Андзор:

«ЗыхэгъэкIакIуэ щхьэхуит мы Iуэхум хэзгъэплъахэм къагъэлъэгъуа тхыгъэхэращ зыхуейяр. Аращ ахэр зылъыхъуар.  Ауэ сэ ар нэгъуэщI щIыпIэ и деж щысIыгъщ. Сыт хуэдэ фэбжь сагъэхьами,  лей къыстрагъэхьами зэхэгъэкIауэ псори итщ абы.  Сэ а хабзэхъумэ хуэдэу къызэджэхэм я деж  фIэкIа сыкIуэркъым.  Псалъэ естащ афIэкI ахэр къызэджэмэ сымыкIуэну. ИкIи  къыслъыхъуэну аращ жаIэр, ауэ деплъынщ.  ЗэкIэрэ псалъэхэу аращ, адэкIэ къырикIуэм деплъынщ. «Сэ сы адыгэщ, си лъэпкъым папщIэ зи псэ зытахэр сощIэж!»- жысIэри мазаем и 7-м жысIати ар Урысейм къысхуигъэгъуну хуэмейуэ аращ».

20I4 гъэм и пэщIэдзэхэм Урысейм Сочэ деж  ЩIымахуэ Олимп джэгухэр зэрыригъэкIуэкIамкIэ мыарэзыуэ щытхэщ адыгэ лъэпкъым щыщ куэдыр.

ИкIи  адыгэ жылагъуэ IуэхущIакIуэ куэдым къызэрагъэлъагъуэмкIэ ахэм я мыарэзыныгъэр дахэ-дахэу къагъэлъагъуэну къэрал унафэщIхэм я деж ар нагъэсыну Iэмал ахэм яIахэкъым.

Ар апхуэдэу щIыщытым и лъабжьэ щIэлъыуэ Хуитыныгъэ хъумакIуэхэм къагъэлъагъуэр Урысейм дахэ дахэу цIыхубэм я хуитынгъэр хъума зэрыщымыхъур аращ.

Къэбэрдей-Балъкъэр. Хуитыныгъэ Радио. Баркук Инал