Сирием щыщ адыгэхэр анахьэу къуаджэхэм адагъэтIысхьэх

Адыгеим къэкIожьыгъэ Сирием щыщ адыгэхэм япчъагъэ 1.109. Фэдэ къэтынхэр къетых  Адыгеим щыIэ зекIонымкIэ къылыкъум. Ахэр къуаджэхэм адагъэтIысхьаным тегъэпсыхьэгъэ зэхэгъэуцуагъэр хэкум щагъэцакIэу унэшъошIхэм къыхагъэщы.

Сирием къикIыжьыгъэ адыгэхэр джыдэдэм дагъэтIысхьагъэх къуаджэу Мэфэхьаблэрэ Тэхъутэмыкъое шъолъырым ит къуаджэхэм ащыщхэмрэ. Къуаджэу Мэфэхьаблэ I998 илъэсым Косовэ къикIыжьгъэгъэ адыгэхэм апае агъэпсгъагъ. Джы ащ Сирием щыщ адыгэхэм апае чIыгу чIыпIэ 37  фэдиз къыщхагъэкIыгъ. Ахэм джырэкIэ унэхэр ащагъэпсых. Тэхъутэмыкъое шъолъырысм ит къоджиплIмэ унэ 14 ащашIыгъах, джыри унихмэ алъапсэ щагъэчъыгъ. Ахэм къэкIожьыгъэ адыгэ нэбгыри 130 адэсы хъугъэ.

Сирием къикIыжьыгъэ адыгэхэр етIани дэсы хъугъэх Адыгеим иШъэуджэн, Кощхьэблэ, Красногвардей шъолъырхэми. Джаущтэу унэ нэкIхэу чылэмэ адэтхэр зэкIэ агъэунэфыгъэхэу ыкIи ахэр пкIэ зыхэмылъ бэджэндэу сирие адыгэхэм аратынхэу хьазырхэу АдыгеимкIэ лъэпкъ IофхэмкIэ Iахьым  къыщхагъэщыгъэу къетхы «Регнум» къэбар къулыкъум.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Адыгеим икъуаджэу Мэфэхьаблэ ипащэу Хьасани Мыхьамэт къыхегъэщы Сирием щыщ адыгэхэу фаехэм зэкIэм къуаджэу Мэфэхьаблэ чIыгу зараратрэр:

Хьэсани Мыхьамэт:  Сирием къикIыжьыгъэ адыгэхэр дэсых Мэфэхьаблэ. ЧIыгухэр ащяттыгъэх. Къыдэхьэх, дэкIых, зэрагъашIэ. КъыдэтIысхьажьых. Анахьэу тхылъхэм ягъэхъун къяхьылъэкIы. АдыгеимкIэ зекIонымкIэ къылыкъоу щыIэм къытрэ квотэхэр апэрэмкIэ зытефэхэрэр Украинэм къикIыжьрэ цIыфхэр ары. ЕтIанэ Сирием къикIыжьрэ адыгэхэр ары.

Адыгеим щыIэ зекIо къулыкъум икъэтынхэу «Регнум» къэбар лъыгъэIэс амалым къыхьхэрэмкIэ, Сирием щыщ адыгэхэу хэкум зэкIэмкIи къэкIожьыгъэхэм ащыщ  нэбгырэ 603 Урысыем охътэ гъэнэфагъэм щыпсэунхэу изын къаратыгъ, 421 – Урысыем ис зэпытынхэм пае тхьапэ, нэбгырэ 22 – Урысыем зэрицIыфхэр къэзыушыхьатрэ тхьапэхэр, 63- охътэ гъэнэфагъэм телъытагъэу ухъумэныгъэ.

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис


tuapsepress.com