Адыгэ ныпым имафэ мэлылъфэгъум и 25 Тбылыс щыхагъэунэфыкIыгъ


Адыгэ ныпым имафэ мэлылъфэгъум и 25 Тбылыс щыхагъэунэфыкIыгъ. Ащ икIэщакIу Тбылыс дэт Адыгэ культурэм игупчэ. ЗэIукIэр Джавахишвили Иванэ ыцIэ зыхьрэ апшъэрэ еджапIэм щырагъэкIокIыгъ. 

Адыгем, Къэбэртэе-Бэлъкъарым къарыкIыгъэ хьакIэхэр къеблэгъагъэх. МэфэкI зэукIэм лъэтегъэуцо ащыфашIыгъэх шIэныгъэлэжьхэу Половинкина Тамарэрэ Иуанэкъо Мадинэрэ ятхылъхэм. 

Фитыныгъэ Радио - ЗэIукIэм сурэтхэр щытрихыгъ Щэрджэс Ларисэ