Адыгэ ныпым и мафэ хэкум ит къушъхьэхэми щыхагъэнэфыкIыгъ

СэмэгумкIэ: Мыекъопэ къэлэ хасэм итхьэматэ Цундышк Заурбый, гъэцэкIэкIо купэм хэтхэу Къоикъо Асланбый, Коблэ Сергей

Мэлылъфэгъум и 25-м Адыгэ ныпым (быракъ) и мафэ Адыгэ хэкум ит Адыгэ республикэхэм ыкIи шъолъыр зэфэшъхьэфхэм щыхагъэунэфыкIыгъ. 

Адыгэ Республикэм мы мафэр официално хигъэунэфыкIыгъ. Мыекъуапэ дэт паркэм цIыфхэм Адыгэ ныпхэр аIыгъэхэу къыщызэрэугъоигъэх ытIанэ ахэр урамэу Краснэ-октябырскэ къырикIохи утыкIу ленинэ нэс къэкIуагъэх. УтыкIоу Ленинэ Адыгэ ныпым фэгъэхьыгъэу къыщыгущыIагъэх ытIанэ Адыгэ джэгу ашIыгъ.

Мыекъопэ къэлэ хасэм игъэцэкIэкIо куп Адыгэ ныпым и мафэ Адыгэ хэкум икъушъхьэхэм щыхагъэунэфыкIыгъ.

Сурэтхэр (3): Adygheya.ru
Мыекъуапэ сурэтхэр зыщытрихыгъэхэр ГъукIэлI СусанКъушъхьэхэм сурэтхэр зыщытрихыгъэхэр Хьанэхъукъо Хьазраил

 Мыекъопэ къэлэ хасэм игъэцэкIэкIо купэм хэтэу Хьанэхъукъо Хьазраил