Обама Барак Адыгэ джурналистэу Лъыс Фатимэ IукIагъ


ЖъоныгъуакIэм и 3-м джурналистикэ шъхьэфитыныгъэ маф зыфиIорэр дунаемкIэ зэрхагъэунэфыкIыщтым ипэгъокIэу жъоныгъуакIэ и 2-м Амрикэ Зэгот Хэгъэгухэм и президент Обама Барак джурналист нэбрищ IукIагъ, Къэрэщай-Черкесым щыщэу Лъыс Фатим, Витнам щыщэу Дау Кай, Итиопия щыщэу Мангища Лили. 

ЗэIукIэм Обама джурналистхэм шъхьэфитыныгъэ яIэу тхэнхэм мэхьанэ ин зэриIэр ыкIи ар цIыфхэм пае, хэгъэгу пэпчъ пае шIуагъэ ин зэрэхэлъэр къыIуагъ. Хэгъэгухэр щыIэх джурналистхэм шъхьэфитыныгъэ ащырамытэу ыкIи джурналистхэм иягъэ арагъэкIэу, ар гукъаоу щыт ыкIи зэфагъэ хэлъэп Обама къыIуагъ. Ащ нэмыкIэу Лъыс Фатимэ кавказым джурналисит Iофэу щишIагъэм Обама къытегущыIагъ. 

ЗэIукIэм нэужьым Лъыс Фатимэ гъэзетэу Америкэм и Макъ зыфиIорэм иджурналистхэм ариIуагъ мыщ фэдэ зэIукIэхэм шIуагъэ зэрэхэлъыр ыкIи Америкэм ипрезидент къыIуагъэхэр дэгъукIэ ылъытагъ. Ащ нэмыкIэу Лъысым игъусэ джурналистхэм къафиIотагъ ежь иянэ ятэхэм Обама Барак тефон смс-кIэ къафригъэхьыгъэ гущыIэхэр. Ащ мыщ фэдэу итхагъ: "Шъуипхъоу лIыгъэ зыхэлъым шIугъабэ ерэI". 

КъэIогъэн фае, Лъыс Фатимэ илъэсыбэ Адыгэ хэкум ыкIи Кавказым джурналистэу щылэжьагъ. Адыгэ Iофым, корупцием (тыгъоным) ыкIи нэмыкI Iофхэм афэгъэхьыгъэу бэ къытхыгъэр. Урысие хьыкумэт къулыкъухэр Лъысым къебэнхэу заублэм, зыгорэхэм иягъэ къырагъэкIэу зэхъум Америкэм кIон фаеу хъугъэ. Непэ ар гъазетэу Америкэм и Макъ щэлажьэ.