Адыгэ (Черкес) чъыг-хатэхэм язэтегъэуцожьын дэлэжьэщтых


Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан тарихъ-культурнэ кIэным икъэухъумэн фэгъэзэгъэ фондэу «Наследие» зыфиIорэм игъэцэкIэкIо директорэу Чэмышъо Гъазый, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ, мы апшъэрэ еджапIэм экологиемкIэ ифакультет идеканэу Юрий Сухоруких, МКъТУ-м агрономиемкIэ икафедрэ ипащэу Ирина Бондурко тыгъуасэ аIукIагъ. Черкес чъыгхатэхэм язэтегъэуцожьын епхыгъэ Iофыгъом ахэр тегущыIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, черкес чъыгхатэхэм язэтегъэуцожьын мэхьанэшхо зэриIэр, мы лъэны­къомкIэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым Iоф гъэнэфагъэ зэришIагъэр къыхигъэщыгъ.

- Ижъырэ черкес чъыгхатэхэм афэдэ дунаим тетэп, ащ къе­гъэ­лъагъо пхъэшъхьэ-мышъ­хьэ­хэм якъэгъэкIынкIэ адыгэхэр чыжьэу зэрэлъыкIо­тэгъагъэхэр, гъэхъэгъэшIухэр зэряIагъэхэр, - къыIуагъ Тхьа­кIущынэ Аслъан.

Юрий Сухоруких къызэриIуа­гъэмкIэ, черкес чъыгхатэхэм язэтегъэуцожьын илъэс тIокI фэ­диз хъугъэу пылъых, ащ студентхэри чанэу къыхэлажьэх. Адыгэхэм мыIэрысэр ыкIи къужъыр къызэрагъэкIы­щтыгъэм итехнологие джырэ уахътэм зэтырагъэуцожьыгъ. Ащ къыщымыуцухэу, тари­хъым къыхэнэжьыгъэ къэбархэр, ежь­хэм яушэтынхэр къызфа­гъэфе­дэхэзэ ыпэкIэ лъэкIуатэх. Зэра­гъэнэфагъэмкIэ, едзыгъо-едзы­гъоу чъыг цIыкIухэр агъэ­тIы­сы­хэзэ ашIыщт, а IофшIэныр рагъэжьагъ. МыIэрысэм, къу­жъым ямызакъоу, нэмыкI пхъэшъ­хьэ-мышъхьэхэм якъэгъэкIын анаIэ тырагъэты. ГущыIэм пае, Тхьа­кIущынэ Аслъан ыцIэкIэ къагъэ­кIыгъэ дэшхо лъэпкъитIум язытет специалистхэм осэшхо фа­шIыгъ.

- Черкес чъыгхатэхэм къадыхэлъытэгъэ пхъэшъхьэ-мышъхьэ чъыгхэр илъэс къэс дгъэ­тIысхэзэ, а пчъагъэхэм ахэдгъахъозэ тшIымэ, итхъухьагъэр къызэрэддэхъущтым щэч хэ­лъэп. Адыгеир нэмыкI шъолъыр­хэм, къэралыгъохэм ащашIэ­нымкIэ ар амалышIу хъун ылъэ­кIыщт. Пшъэрылъ шъхьаIэу джы­рэ уахътэм тиIэр мы проектым цIыфхэр щыдгъэгъозэнхэр, ахэм ар ашIогъэшIэгъон хъуныр ары, - къыIуагъ ТхьакIу­щынэ Аслъан.

Черкес чъыгхатэхэм язэте­гъэ­­уцожьынкIэ гухэлъэу щыIэ­хэм Чэмышъо Гъазый нэужым къа­тегущыIагъ. Ащ къызэриIуа­гъэмкIэ, чъыгхэр зыщагъэтIысын алъэкIыщт чIыгу гектар 47-рэ яI.

- Черкес чъыгхатэхэм язэтегъэуцожьын лъапсэ фэзы­шIыгъэр шIэныгъэлэжьышхоу Тхьэгъушъэ Нухь ары. Непэ мы Iофыгъом дэлэжьэхэрэ Юрий Сухоруких, Чэмышъо Гъазый, нэмыкIхэми тафэраз. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истудентхэми ушэтынхэр зэхащэх, ижъырэ чъыг 30 фэдиз ныбжьыкIэхэм къагъотыгъ, ахэм язытет зэрагъэшIагъ, апытхыхьагъэх. Ижъырэ чъыгхатэхэм тарихъэу апылъыр зэрэдунаеу ашIэ, ахэр зэтедгъэуцожьынхэр типшъэрылъ шъхьаIэу сэ­лъытэ. Сыда пIомэ дгъэтIысыщт чъыг цIыкIухэр непэ Европэм, нэмыкI чIыпIэхэм къызэрарытщыхэрэр дэеп, ау тэтыехэм зи акIэхьащтэп. Арышъ, гущы­Iэхэм тахэкIынышъ, IофшIэным псынкIэу тыфежьэн фае, - къыIуагъ кIэухым ТхьакIущынэ Аслъан.

Тхьаркъохъо Адам.
Адыгэ Макъ