14 September 2015

Рой Джонс -нахькIэр тхылъ шIуцIэм хагъэуцуагъ


Америкэ боксерэу Рой Джонс-нахькIэм Урысые президент Владимир Путин урысыем ицIыфкIэ тхылъ (паспорт) ритыгъ. Ащ фэдэу шэмбэтым къытыгъ Кремль сайтым. 

Дунаим ичемпион Рой Джонс- шышъхьаIум и 19-м ,Урысыем и президент Владимир Путины Крым щыIукIагъэм риIуагъэу щытыгъ урысем ицIыфкIэ тхылъ къыратынэу зэрэфаер. Ыужрэ мафэм  ащ лъэIу ытхыгъ. 

Крым Рой Джонс зэрэкIуагъэмкIэ, Украинэ гъунапкъэ зэпичыгъэкIэ "тхыгъэ шIуцIэм хагъэуцуагъ" къэралыгъом ихьан фимытэу.

Фитыныгъэ Радио

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф