01 September 2015

Молдовэ хэгъэгум Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр ыщтэнэу джэпсалъэ фагъэхьыгъ


Cherkessia.net сайтым зэритымкIэ щышъхьэIум и 27-м, 2015 илъэсым, Адыгэ нэбги 192-м яцIэхэр зычIэдзагъэ джэпсалъэ Молдовэ хэгъэгум фагъэхьыгъ. Ащ Молдовэм итхьэматэхэм зыфагъазэ лъэпкъ-гъэкIодэу Адыгэхэм я 19 лъэшIэгъум Урыс империем къаришIэлIагъэр ащтэнэу. 

ЖьоныгъуакIэм и 20, 2014 илъэсым щегъэжьагъэу непэ нэс мы купым мыщ фэдэ джэпсалъэ хэгъэгу 5-м фагъэхьыгъ Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр ащтэнэу. Ахэр Украинэ, Полщэ, Литвэ, Истоние ыкIи Молдовэ. 

КъэIогъэн фак, Урыс Адыгэ заор заухыгъэр илъэс 151 хъугъэ. Ащ къыкIоцI дунаемкIэ зы хэгъэгу закъу неIэп Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр зищтагъэр. Ар Курдж хэгъэгур ары. ЖьоныгъуакIэм и 20-м, 2011 илъэсым, Курдж парламентым хэт депутатхэм зи ахэмызэу, пстэуми зэдрагъащтэу Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр ащтагъ.


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф