01 September 2015

Адыгэхэр итэкъохьыгъэу зэрэщытхэм тегъэтхъэжьы еIо СэхъурыкъомАдыгэ Республикэм ихьыкумэт ищытхъу зехьэу гъэзеткIэ зэджэжьэу Адыгэ Макъ зыфаIорэм Адыгеим ихьыкумэт къыригъэтIэтIэхырэ щытхъур фимыкъужьэу хъугъэти чъыжьэу Iаби къэбэртаем щыIэ Адыгэ Дунае ХасэкIэ зэджэжьырэм щытхъоу фежьагъ. 

КIо мыр ащ фэдизэу  гъэшIэгъонэп ау гъэшIэгъон дэдыр а Дунае хасэу зэджэжьырэм итхьэматэ Сэхъурыкъо Хьаутий къыIуагъэу Адыгэ Макъэм къытхыгъэр ары. Ащ мыщ фэдэу тхыгъэм ишъхьэ къетхы

"Лъэпкъыр зэритэкъухьагъэм тегъэгумэкIми, чIыпIабэмэ зэращыпсэурэм гум хегъахъо"

Мыщ фэдэ зыIорэми ащ ыIуагъ ыIоу къэзытхыжьырэми шъхьэкIуцIэ зэрамыIэр къегъэлъагъо. Лъэпкъыр итэкъохьыгъэу ыкIи ащ щыщхэр нэмыкI лъэпкъхэм ахэкIодэрэр мафэ къэс нахьыбэ мэхъу зыхъукIэ тащтэу уигу хигъэхъощт?

ghuaze.blogspot.com


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф