06 September 2015

Америкэм щыпсэурэ Адыгэхэм я культурэ зэхахьэ Ню-Джерси щыкIощт


Iоныгъум и 12-м 2015 илъэсым Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм щыпсэурэ Адыгэхэм я Адыгэ культурэ зэхахьэ къалэу Ню-Джерси щыкIощт. Мыщ фэдэ зэхахьэр илъэс къэс къырагъэкIокIы. Ащ хэлажьэх Америкэм изэфэшъхьэф шъолъырхэм ащыпсэурэ Адыгэхэр ыкIи Канадэм, Мексику ащыщ Адыгэхэр. Зэхахьэм икIэщакIор Ню-Джерси щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэр ары. 

Ипшъэрэ Америкэм щыпсэурэ Адыгэхэм япчъагъэ гъэнэфагъэдэдэу щыIэп. Адыгэ Iофым пылъхэм къызэраIорэмкIэ Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм мин 10-м фэдиз щэпсэу. Канадэм мин фэдиз щэпсэу. Мексику шъэ заулэ щэпсэу.

tuapsepress.com
No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф