Хэку пащэм ихэдзын зэрэIуахыжьыгъэм бэдаушыбэмэ дырагъаштэрэп


Адыгэ Республикэм иПарламент мы мафэхэм Iуихыжьыгъ цIыфхэм хэку Iэшъхьэтетыр зэрэхахышъущтым епхыгъэ хэбзэгъэуцугъэр. 

Мыщ ыпэкIэ лажьэщтыгъэ 20I2 илъэсым мэкъуогъум и 28 аштэгъэгъэ хабзэр. Ащ къызэрэдхэлъытэгъагъэу хэку пащэр къыхахыщтыгъэ зэфэдэ ыкIи шъэф хэхыныгъэмкIэ. 

Хэдзынхэм хэлэжьэщтхэр ежь политик купхэ пэпчъ къызхагъэкIыщтыгъэх. Джы Адыгеим ипэщэщтыр къэралыгъо Iэшъхьэтетэу Путин Владимир тыригъэуцощт. Хабзэу щыIэмкIэ, Iоныгъом и I6 мыгъэ ПарламентыкIэ Адыгеим щыхадзыщт. 

Ащ ыуж 20I7 илъэсым щылэ мазэм джырэ хэку Iэшъхьэтетэу ТхьакIущынэ Аслъан иIэнатIэ тетыгъо иигъо екIы. 

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ бэдаушI лэжьакIоу, Краснодар щыIэ «Адыгэ Хасэм» ипащэу Сохът Аскэр къызэриIотагъэмкIэ, Адыгеим итхьэмэтэгощтыр мэзэ зы - тIущым етIанэ Путин Владимир къытыригъэуцощт. 

Мы уахътэм къыкIоцI ПарламнтыкIэм унашъо ыштэн фае хъущт хэку Iэшъхьэтетыр е Парламентым хихыщта, е цIыфмэ хадзыщта зыфэпIощтымкIэ.   

Сохът: Адыгеим иПарламентэу зиуахътэ ыухрэм ыштагъэ унашъом мэхьан ин дэдэ иIэп. Непэ хабзэм тет цIыфхэм зэIалыбэхэу зэхэтхэу хабзэр аубытыгъэу щыт. 

Ахэр хабзэм къызэрэIунэжьыщтхэм лъэбанэх. Гъогоу къыхахыгъэр – хэку Iэшъхьэтетым ихэдзын иIухыжьын ары. 

Шъэфхэу Мэзкуу зыгорэхэм язэгъынхэшъ, зыр текIыжьмэ адырэр къытехьажьэу фаех. Джырэ уэшъошIым Iутхэм яунэгъо кIоцI Iоф фэшъхьафэу зыми ыгъэгумэкIыгъэхэп. Хэку пащэр цIыфмэ хадзын фаеу сеплъы. 


***
ДжырэкIэ Адыгеим Iут унэшъошIым бэдауш купхэми теIункIэныгъэхэр атырашIыхьэхэу бэмэ къыхагъэщы. 

Ахэм ащыщ «Мыекъопэ Адыгэ Хасэу» джырэ хэку унэшъошIым иIофшIакIэ дезымыгъаштэрэр. 

Бэдауш купым ипащэу Чундышко Заурбий къызэриIорэмкIэ, ежьхэм якуп ащ фэдэ мыгъэгупсэфыныгъэ къарашIылIэ зэпыт. 

Чундышко: Непэ мары зы хьыкумым тыкъекIышъ, адырэм тэкIо. Шъыпкъэныгъэ къэзыIохэрэм лъэшэу атеIункIэх. Хэку Iахьэхэр зэкIэ тауж итых. 

***
Адыгеим иджырэ Iэшъхьэтетэу ТхьакIущынэ Аслъан ыужрэ чIыпIэхэм атетэу къэбар лъыгъэIэс амалмэ къаты шъолъырхэм япащэхэм ялъэгапIэ фэгъэхьыгъэ уплъэкIунхэу ашIхэрэм. 

ТхьакIущынэ Аслъан Адыгеим ипащэу мэлажьэ 2006 илъэсым тыгъэгъазэм и I3 къыщегъэжьагъэу. Ащ ыпэкIэ ТхьакIущынэр ипэщагъ Мыекъопэ Технолог апшъэрэ еджапIэм.  

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис