30 April 2016

Адепо дэс Адыгэхэр дунаем тет Адыгэхэм къяджэх къадэIэпыIэнхэу


Адыгэ активистхэм интернет хъагъэу фасебукым АрапбзэкIэ тхыгъэу къырагъэуцуагъэм зэритымкIэ Сирием ит къалэу Алепо щыIэ Адыгэ хасэм игъэцэкIакIо-куп дунаем тет Адыгэ пстэуми къяджэх Алепо дэс Адыгэхэм псынкIэу къадэIэпыIэнхэу. Тхыгъэм кIэкIэу къыщатхы Алепо дэсхэм яIофхэр дэйдэдэу зэрэщытыр. 

Алепо дэс Адыгэхэм адэIэпыIэнэу фаехэр мы фасебук адресым игъогукIэ хасэм хэтхэм алъыIэсынхэ алъэкIыщт. 
https://www.facebook.com/groups/helpadigainsyria/ 

Мафэ заулэ хъугъэу Урысием ыкIи Сирием ядзэ къохьлъатэхэр Алепо даох. ТопхэмкIи даох ыкIи Асадым ригъусэ дзэхэр къалэм дэхьэнхэу загъэхьазыры. Зэфэшъхьэф къэбар жъугъэ кIуакIэхэм къызэратырэмкIэ мы аужьырэ тхьэмафэм 150 нахьыбэ цIыф бомбэхэм аукIыгъ. УIагъэхэри ащ фэдитIу мэхъу. Къалэм цIыфэу къыдэнагъхэм яIофхэр дэйдэдэхэу къатхы.


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф